Sang tên và chuyển chứng từ (TRANSFER AND SHIP) là thay đổi tên của quyền sở hữu thể hiện trên chứng chỉ chứng khoán và sau đó gửi qua bưu điện đến chủ sở hữu mới. Khi một cổ phiếu được bán, người bán giao chứng chỉ ấy để trình bày số cổ phần cho người môi giới của anh ta, người này sẽ gửi nó tới nhân viên đại diện sang tên. Nhân viên đại diện sang tên hủy chứng chỉ cũ và cấp một chứng chỉ mơi với tên người mua này. Cả hai chứng chỉ sau đó được chuyển tiếp tới cơ quan đăng ký và theo dõi của công ty liên quan, rồi cơ quan này gửi chứng chỉ mới trở lại nhân viên đại diện sang tên. Nhân viên đại diện sang tên gửi tiếp nó tới người môi giới của Người mua, người này gửi chứng chỉ ấy cho chủ sở hữu mới.

To change the title of ownership appearing on the face of a stock certificate and then to mail to the new owner, when a stock is sold, the seller delivers the certificate representing the number of shares to his broker, who sends it to the transfer agent. The transfer agent cancels the old certificate and issues a new certificate in the name of the buyer. Both certificates are then forwarded to the Registrar of the company concerned, who returns the new certificate to the transfer agent. The latter sends it to the buyer s broker, who forwards the certificate to the new owner.