Căn cứ vào khoản 4 Điều 128 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Như vậy, với quy định này bảo đảm được quyền lợi cho người lao động theo nguyên tắc không có vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm, và việc được nhận đủ tiền lương cho những ngày bị tạm đình chỉ công việc là điều đương nhiên.