1. Sinh hoạt chuyên đề là gì?

Sinh hoạt chuyên đề là thuật ngữ quen thuộc đối với Đảng viên. Theo đó, sinh hoạt chuyên đề là một loại sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan được chi bộ thực hiện ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong cuộc sinh hoạt này, chi bộ phân công một hoặc một số đảng viên có khả năng biên tập, trình bày và am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị một bản đề dẫn bằng văn bản. 

 

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ được lựa chọn sao cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Ví dụ: Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chọn chủ đề "Nâng cao chất lượng chuyên môn", từng bước xây dựng và phát triển đơn vị đạt tiêu chuẩn, "thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP" theo quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Chi bộ Phòng khám Đa khoa (Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) chọn chủ đề sinh hoạt "Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong đảng viên"

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:

- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên

- Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên

- Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ

- Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ

- Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống cả địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên

- Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ. 

>> Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng mới nhất 

 

3. Ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thông qua sinh hoạt chuyên đề giúp cho đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời, đánh giá được việc chọn chuyên đề sinh hoạt hàng quý phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp đối với từng đảng viên, tránh hình thức, xa rời thực tiễn, phù hợp để bồi dưỡng ngay chính cho công chức đảng viên. Qua sinh hoạt các chuyên đề đã đưa ra được rất nhiều nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để làm tốt hơn các nội dung của chuyên đề, giúp ích rất nhiều cho việc cập nhật kiến thức, thúc đẩy việc tự học, tự đào tạo của công chức là đảng viên. 

 

4. Hướng dẫn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả

 

4.1. Công tác chuẩn bị

Mỗi năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng. 

Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí / chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.  

 

4.2. Các bước sinh hoạt

Bước 1: Mở đầu

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có)

- Củ thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do)

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ

Bước 2: Tiến hành sinh hoạt

- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề

- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề

- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề

- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đang viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Bước 3: Kết thúc sinh hoạt

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu cho bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại. 

 

4.3. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề

- Thứ nhất, để nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên đề thì mọi hoạt động của chi bộ phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; luôn gắn công tác xây dựng Đảng với mọi hoạt động chuyên môn và ngược lại; thường xuyên coi trọng và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên cả về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác và trình độ chuyên môn. 

- Thứ hai, chất lượng sinh hoạt chuyên đề và hiệu quả công tác lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào trình độ, năng lực, uy tín của người đứng đầu. 

- Thứ ba, cập nhật tình hình, cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chuyên đề; khuyến khích tăng cường hoạt động giao lưu, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giữa các chi bộ. 

- Thứ tư, chuẩn bị đề cương chi tiết, phân công cụ thêm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề; tổ chức rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chuyên đề; có thể ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận xét, đánh giá hạn chế, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, trên tinh thần xây dựng và ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. 

- Thứ năm, Đảng ủy phải coi trọng việc kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc thực hiện sinh hoạt chi bộ, sinh chuyên đề kịp thời động viên khen thưởng các chi bộ trực thuộc thực hiện đầy đủ, có chất lượng trong sinh hoạt chuyên đề. 

>> Tham khảo ngay: Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng mới nhất và cách viết

 

5. Mẫu nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề mới nhất 

 Sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách nhiệm vụ người đảng viên và nhiệm vụ được giao"

Nội dung chuyên đề được cấu trúc thành 03 phần chính, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người Đảng viên Cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm; hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo Người, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên là "Kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Mọi chính sách của Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng viên đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng...Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo".

Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Điều lệ Đảng ghi rõ: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đôi tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng.

Qua các kỳ Đại hội của Đảng, và các Văn kiện, các Nghị quyết, các quy định đều khẳng định: "Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao phải tiên phong, càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thức đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ".

Phần 2: Những nội dung về tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Đảng ủy Viên KHGD Việt Nam

Dựa trên cơ sở lý luận nêu trong phần I, phần này đã nêu những nội dung về tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Đảng ủy Viện KHGDVN cụ thể như sau:

1. Tiên phong, gương mẫu kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích Quốc gia, Dân tộc;

2. Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ ĐẢng, các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng

3. Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng tại Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH

4. Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao, nhất là trong nghiên cứu về GDĐH

5. Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong làm việc tại Trung tâm nghiên cứu GDĐH

6. Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của Tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong Trung tâm nghiên cứu GDĐH

7. Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp tại Viện KHGD Việt Nam và nhân dân

8. Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai mọi công việc, nhiệm vụ được giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu GDĐH, Viện KHGD Việt Nam.

Phần 3. Một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm nghiên cứu GDĐH, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Từ các nội dung trên, trong báo cáo chuyên đề đã đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu trong công tác nghiên cứu và áp dụng kết quả nghiên cứu vào các cơ sở GDĐH

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII nói chung và về sự liêm chính trong nghiên cứu GDĐH nói riêng 

3. Tạo môi trường, động lực để cán bộ, Đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu GDĐH nói riêng và KHGD nói chung

4. Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các đơn vị trong Trung tâm nghiên cứu GDĐH

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm thuộc vấn đề gương trong hoạt động nghiên cứu về GDĐH

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật Minh Khuê về Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả. Bài viết đăng tải nhằm mục đích giáo dục, không nhằm mục đích thương mại. Hy vọng bài đọc đã cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích. >> Xem thêm: Quy định về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề chi bộ Đảng.