1. Số lượng thành viên tối đa của hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, theo quy định của Điều 12 Nghị định 22/2012/NĐ-CP, quy định rằng số lượng thành viên của Hội đồng đấu giá được xác định cụ thể tùy thuộc vào thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trước hết, khi khoáng sản nằm trong thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng đấu giá sẽ bao gồm không quá 11 thành viên. Chủ tịch của Hội đồng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Các thành viên khác bao gồm một đại diện của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, đại diện của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng. Ngoài ra, còn có một đại diện từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản làm thư ký Hội đồng, một đại diện từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực khoáng sản đấu giá, và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Thường trực Hội đồng đấu giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Trong trường hợp khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng đấu giá cũng không vượt quá 11 thành viên. Chủ tịch của Hội đồng trong trường hợp này là một lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các thành viên khác bao gồm đại diện lãnh đạo của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng. Một đại diện từ Sở Tài nguyên và Môi trường làm thư ký Hội đồng và một đại diện từ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá, cùng với một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Trách nhiệm thường trực Hội đồng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với cấu trúc và số lượng thành viên như vậy, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được tổ chức một cách cụ thể và có sự đa dạng trong đại diện, đảm bảo tính chuyên môn và khách quan trong quá trình đấu giá. Điều này giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch, đồng thời đảm bảo việc khai thác khoáng sản được thực hiện hiệu quả và bảo vệ môi trường địa phương

Như vậy, hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có tối đa 11 thành viên

 

2. Theo quy định, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm trước ai?

Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm nhận một vai trò quan trọng và có trách nhiệm to lớn đối với nhiều bên liên quan. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư 16/2014/TT-BTNMT, điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BTNMT như sau:

Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu Hội đồng này được quyết định thành lập bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp Hội đồng được thành lập bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc Chủ tịch Hội đồng phải đối mặt trực tiếp với các cấp lãnh đạo quản lý nhà nước và chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ phía họ.

Trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và điều hành phiên đấu giá cũng là một phần quan trọng của vai trò của Chủ tịch Hội đồng đấu giá. Đây là trách nhiệm không chỉ đối với cơ quan quản lý mà còn đối với toàn bộ quy trình pháp lý và hành chính liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Chủ tịch phải đảm bảo rằng mọi quy trình, quy định và quyết định đều tuân thủ đúng theo pháp luật và đáp ứng các yêu cầu về minh bạch, công bằng và trung thực.

Ngoài trách nhiệm chung, Chủ tịch Hội đồng còn có trách nhiệm cụ thể khác như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng đấu giá, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao. Điều này đảm bảo rằng mọi thành viên đều thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, đồng thời giúp đảm bảo tính hài hòa và đồng đều trong quá trình ra quyết định.

Tóm lại, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm trước các cấp lãnh đạo nhà nước và trước pháp luật về tổ chức và điều hành phiên đấu giá. Vai trò này đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và chuyên môn cao để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong mỗi cuộc đấu giá

 

3. Trong buổi họp của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được coi là hợp lệ nếu có bao nhiêu thành viên?

Buổi họp của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không chỉ là nơi quyết định về việc cấp phép khai thác các tài nguyên quý báu mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chuyên nghiệp và minh bạch. Để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ pháp lý của mỗi cuộc họp, quy định về số lượng thành viên tham dự buổi họp được nghiên cứu và áp dụng một cách nghiêm túc.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, một buổi họp được xem là hợp lệ khi ít nhất 2/3 thành viên chính thức của Hội đồng tham dự và phải có sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng. Điều này không chỉ đảm bảo tính đại diện của quyết định mà còn đề cao vai trò quyết định của Chủ tịch trong việc điều hành quá trình họp.

Trước mỗi cuộc họp, một quy trình chuẩn được thực hiện. Việc gửi văn bản mời cùng các tài liệu liên quan cho các thành viên ít nhất 3 ngày trước buổi họp giúp họ chuẩn bị tâm lý và tài liệu để thảo luận một cách chuyên nghiệp nhất. Đồng thời, việc này cũng làm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định.

Nếu có thành viên không thể tham dự buổi họp, quy định cũng đã được thiết lập để đảm bảo tính hợp lệ của cuộc họp. Trường hợp thành viên vắng mặt một lần trong một phiên họp, nhưng có ý kiến nhận xét bằng văn bản về nội dung cuộc họp và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý, thì sự vắng mặt đó vẫn được coi là hợp lệ. Điều này phản ánh tinh thần hợp tác và linh hoạt trong quản lý cuộc họp.

Tuy nhiên, nếu thành viên vắng mặt không chỉ một lần mà là hai lần trong một phiên họp, mà không có ai được ủy quyền bằng văn bản để tham dự thay, thì họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hơn. Chủ tịch Hội đồng sẽ phải báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thành viên này sẽ không được tham dự các phiên họp tiếp theo. Điều này nhấn mạnh tính nghiêm túc và trách nhiệm của các thành viên trong việc tham gia cuộc họp và đóng góp vào quá trình ra quyết định.

Ngoài ra, quy định cũng bảo vệ thông tin của Hội đồng khỏi việc tiết lộ trước khi có ý kiến của Chủ tịch. Điều này giúp bảo vệ tính minh bạch và độc lập trong quá trình ra quyết định, đồng thời đảm bảo rằng mọi thông tin được xử lý một cách chuyên nghiệp và an toàn

 

4. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là gì?

Quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là nền tảng quan trọng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá các quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Điều 13 của Nghị định 22/2012/NĐ-CP đã đi vào chi tiết về phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của cả hai tổ chức này.

Trước hết, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được giao nhiều quyền hạn quan trọng. Điều này bao gồm việc ban hành Quy chế đấu giá và nội quy phiên đấu giá, là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá. Hội đồng cũng có quyền quyết định về tiền đặt cọc và bước giá tại mỗi phiên đấu giá, đây là những yếu tố quyết định trực tiếp đến quá trình đấu giá và giá trị cuối cùng của quyền khai thác. Ngoài ra, Hội đồng có trách nhiệm truất quyền tham gia phiên đấu giá và xử lý các hành vi vi phạm như gây rối trật tự hoặc thỏa hiệp để dìm giá. Chức năng quản lý và giải quyết khiếu nại cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của Hội đồng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả các bên tham gia.

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, mặc dù không có quyền ban hành quy chế đấu giá, nhưng vẫn có nhiều quyền hạn và nghĩa vụ quan trọng. Trong đó, việc yêu cầu cung cấp thông tin về khu vực đấu giá và thanh toán chi phí tổ chức phiên đấu giá là những nhiệm vụ cơ bản. Tổ chức này cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tổ chức và điều hành phiên đấu giá theo nguyên tắc và quy định, cũng như phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình đấu giá. Việc cung cấp biên bản phiên đấu giá cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật về bán đấu giá cũng là trách nhiệm không thể thiếu của tổ chức này.

Như vậy, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu giá các quyền khai thác tài nguyên khoáng sản. Bằng cách này, việc quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững, mang lại lợi ích lớn cho cả cộng đồng và quốc gia

 

Bài viết liên quan: Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn