1. Tham gia làm Hội viên của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam bao gồm các đối tượng nào?

Theo khoản 1 Điều 7 Điều lệ của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam, một tổ chức hoạt động theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV, quy định về việc trở thành thành viên của Hội như sau: Cán bộ, nhân viên đã và đang công tác trong ngành khoan - khai thác, cơ khí địa chất, dầu khí và những người quan tâm đến lĩnh vực khoan - khai thác tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, đều có thể được kết nạp vào Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng được tham gia làm Hội viên của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam là cán bộ, nhân viên đã và đang công tác trong ngành khoan - khai thác, cơ khí địa chất, dầu khí và những người quan tâm đến lĩnh vực khoan - khai thác tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, đều có thể được kết nạp vào Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. Điều này ám chỉ rằng bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến lĩnh vực này và chấp nhận những nguyên tắc và quy định của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đều có thể trở thành thành viên của Hội. Điều này bao gồm các cán bộ và nhân viên từ các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong ngành khoan - khai thác, cơ khí địa chất, dầu khí, cũng như những cá nhân quan tâm và hướng đến lĩnh vực này.

Việc gia nhập Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam không yêu cầu sự mời gọi hay đề cử từ bên ngoài, mà là một quyết định tự nguyện của mỗi cá nhân. Điều này cho phép bất kỳ ai có niềm đam mê và quan tâm đến lĩnh vực khoan - khai thác đều có thể tham gia và góp phần phát triển ngành công nghệ này tại Việt Nam.

Quy định này không chỉ mở rộng cơ hội tham gia cho cán bộ và nhân viên đang hoạt động trong ngành, mà còn tạo điều kiện cho những người quan tâm mới hoặc đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này có thể tiếp cận và hòa nhập vào cộng đồng chuyên gia khoan - khai thác tại Việt Nam.

Tổ chức Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các chuyên gia trong ngành, mà còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát triển công nghệ mới. Điều này giúp nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực cạnh tranh của ngành khoan - khai thác Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Tóm lại, quy định về Hội viên của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam theo Điều lệ là mở rộng và linh hoạt, cho phép tất cả những ai quan tâm và đam mê lĩnh vực khoan - khai thác tham gia và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ này tại Việt Nam.

 

2. Những nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam như thế nào?

Theo Điều 8 của Điều lệ Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam, ban hành theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV, quy định về nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên như sau:

- Hội viên có nhiệm vụ: Tuân thủ, thi hành điều lệ Hội, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các nghị quyết, hưởng ứng mọi hoạt động của Hội; giữ gìn uy tín, thanh danh nghề nghiệp của bản thân và của Hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia sinh hoạt và đóng hội phí;

- Hội viên có quyền: Tham gia các hoạt động của Hội; được Hội giúp đỡ về vật chất và tinh thần; được tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật và đào tạo ở trong nước và ngoài nước; được hưởng các quyền lợi khác do Hội quy định. Hội viên được quyền thảo luận, biểu quyết công việc của Hội, được bầu cử, ứng cử vào các cơ quan của Hội, được cấp thẻ hội viên và được xin ra khỏi Hội.

Như vậy, theo quy định được trích dẫn, Hội viên của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam được giao phó những nhiệm vụ và quyền lợi quan trọng như sau:

+ Hội viên có nhiệm vụ: Tuân thủ, thi hành điều lệ Hội, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các nghị quyết, hưởng ứng mọi hoạt động của Hội; giữ gìn uy tín, thanh danh nghề nghiệp của bản thân và của Hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia sinh hoạt và đóng hội phí;

+ Hội viên có quyền: Tham gia các hoạt động của Hội; được Hội giúp đỡ về vật chất và tinh thần; được tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật và đào tạo ở trong nước và ngoài nước; được hưởng các quyền lợi khác do Hội quy định. Hội viên được quyền thảo luận, biểu quyết công việc của Hội, được bầu cử, ứng cử vào các cơ quan của Hội, được cấp thẻ hội viên và được xin ra khỏi Hội.

Với những nhiệm vụ và quyền lợi trên, Hội viên đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam. Bằng cách tuân thủ và thực hiện tận tâm, Hội viên không chỉ góp phần xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp chất lượng cao mà còn được hưởng trọn vẹn những quyền lợi và ưu đãi mà Hội mang lại.

 

3. Nhiệm vụ Ban thường vụ Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam

Điều 13 của Điều lệ Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam, ban hành theo Quyết định 88/2005/QĐ-BNV, quy định về nhiệm vụ của Ban Thường vụ như sau:

Ban Thường vụ (BTV) được xem là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Trung Ương (BCHTƯ) của Hội, có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Đại hội và BCHTƯ của Hội. Ban Thường vụ họp 6 tháng một lần, và khi cần thiết và theo đề nghị của Chủ tịch, BTV có thể tổ chức họp bất thường.

Ban Thường vụ có các nhiệm vụ sau đây:

+ Đại diện BCHTƯ Hội thực hiện chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Hội, tuân thủ các nghị quyết của Đại hội và BCHTƯ Hội. BTV cũng phải báo cáo tình hình hoạt động giữa hai kỳ họp của BCH.

+ Đại diện BCHTƯ Hội trong các mối quan hệ với các cơ quan có liên quan. BTV có trách nhiệm thể hiện vai trò đại diện của Hội và đảm bảo việc giao tiếp, tương tác với các cơ quan khác nhằm bảo đảm lợi ích và quyền lợi của Hội.

+ Tùy theo yêu cầu công tác, BTV có quyền thành lập các ban, tổ chức hỗ trợ và quy định trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức này. Việc thành lập các ban và tổ chức giúp việc nhằm đảm bảo sự trơn tru và hiệu quả trong quản lý và thực hiện các hoạt động của Hội.

Ban Thường vụ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và quản lý hoạt động của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. Với trách nhiệm chỉ đạo và điều hành, BTV đảm bảo sự liên kết và phối hợp giữa các bộ phận trong Hội, đồng thời đại diện cho Hội trong các mối quan hệ với các cơ quan khác. Các ban và tổ chức giúp việc được thành lập để hỗ trợ và tăng cường khả năng hoạt động của Hội, đồng thời đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn của từng tổ chức trong công tác cụ thể.

Theo quy định được trích dẫn, Ban Thường vụ của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng như sau:

+ Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ có trách nhiệm chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Hội dựa trên các nghị quyết của Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội. Điều này đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong việc triển khai các quyết định của Hội, đồng thời tạo điều kiện để các hoạt động của Hội được thực hiện đúng theo mục tiêu đã đề ra.

+ Ban Thường vụ đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội trong các mối quan hệ với các cơ quan có liên quan. Điều này đảm bảo sự giao lưu, hợp tác và tương tác với các tổ chức, cơ quan khác trong và ngoài ngành công nghệ Khoan và Khai thác. Ban Thường vụ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích và quyền lợi của Hội, đồng thời thể hiện sự đại diện và phát triển mối quan hệ đối tác vững mạnh.

+ Ban Thường vụ được phép thành lập các ban, tổ chức giúp việc và quy định trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức này tùy theo yêu cầu công tác. Các ban và tổ chức này được hình thành nhằm hỗ trợ Ban Thường vụ trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động của Hội. Việc thành lập các ban và tổ chức giúp việc giúp tăng cường khả năng làm việc, đồng thời đảm bảo sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn, từ đó đảm bảo sự hiệu quả và trơn tru trong công tác của Hội.

Với những nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam. Bằng cách thực hiện các chỉ đạo, đại diện và tổ chức, Ban Thường vụ đảm bảo sự thống nhất, tương tác và phối hợp trong các hoạt động của Hội, góp phần nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của ngành công nghệ Khoan và Khai thác trong cả nước.

Xem thêm >> Tôn chỉ của Hội Công nghệ Khoan và Khai thác Việt Nam là gì?

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết