Phương pháp so sánh động (comparative dynamics) là phương pháp sử dụng trong kinh tế học động có thuộc tính đặc biệt là tỷ lệ thay đổi trong giá trị của các tham số và trong giá trị cân bằng của các biến số không thay đổi. Phương pháp so sánh động so sánh giá trị cân bằng của các biến số nội sinh tính cho các tỷ lệ thay đổi khác nhau của một

trong các tham số. Mỗ hình kinh tế trong đó có sử dụng phương pháp này thường được gọi là mô hình về trạng thái dừng.