Trong thương mại quốc tế, giấy chấp nhận thanh toán của ngân hàng được rút từ một ngân hàng trong một quốc gia khác với quốc gia của nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu, và được trả bằng đồng tiền quốc gia của ngân hàng chấp nhận. Sự chấp nhận thanh toán của quốc gia thứ ba, còn gọi là thanh toán tái tài trợ, thường được các nhà xuất khẩu sử dụng để có được tài trợ từ ngân hàng với lãi suất cạnh tranh. Kể từ giữa thập niên 1970, người Nhật và Hàn Quốc đã tài trợ một tỷ lệ lớn hàng xuất khẩu, bao gồm xuất khẩu đến các quốc gia châu Âu, thông qua giấy chấp nhận thanh toán của ngân hàng mệnh giá bằng dollar, chiếm phần lớn sự tăng số lượng các giấy chấp nhận thanh toán trong thập niên vừa qua.