Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "bảng cân đối kế toán"

bảng cân đối kế toán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán ?

Bảng cân đối kế toán ?
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.