Luat Minh Khue

bảng cân đối kế toán

bảng cân đối kế toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán ?

Bảng cân đối kế toán ?
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.