Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh chính phủ"

bảo lãnh chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh chính phủ.

Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp

Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp.

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu.

Khái quát chung của pháp luật về bảo lãnh chính phủ

Khái quát chung của pháp luật về bảo lãnh chính phủ
Bảo lãnh chính phủ là cam kết của Chính phủ bằng văn bản bảo lãnh vổi bên cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong trường hợp đến hạn trả nợ mà bên vay không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
Việc chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư nếu làm thay đổi về quyền của đối tượng được bảo lãnh đối với tài sản đã thế chấp, đối tượng được bảo lãnh có trách nhiệm bổ sung tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của mình trước khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển giao.