Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh chính phủ"

bảo lãnh chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh chính phủ.

Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp

Thủ tục thẩm định cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay của doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay của doanh nghiệp.

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ đối với khoản vay phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ, sau khi được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh đối với khoản vay hoặc khoản phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ thủ tục đề nghị cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản phát hành trái phiếu.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ Pháp ?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ Pháp ?
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước, chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Chính phủ, là người lãnh đạo hoạt động cúa Chính phủ, chịu trách nhiệm về quốc phòng, đảm bảo việc thực hiện các luật và có quyền ban hành các văn bản pháp quy.

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015

Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
Ngày 19 tháng 06 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật tổ chức Chính phủ số: 76/2015/QH13 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01năm 2016. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn luật này: