Luật sư tư vấn về chủ đề "công ước viên"

công ước viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ước viên.

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng

Bàn về khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng theo công ước Viên 1980

Bàn về khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng theo công ước Viên 1980
Vi phạm cơ bản hợp đồng – Thuật ngữ pháp lý này có lẽ không còn xa lạ với giới nghiên cứu luật pháp cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, thậm chí là các doanh nghiệp kể từ ngày 14/6/2005 – ngày mà Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 được Quốc hội khóa 11 thông qua.

Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự

Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự
Công ước Viên ngày 24 tháng 04 năm 1963 về quan hệ lãnh sự. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi tính từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn hoặc văn kiện xin gia hạn nhập thứ hai mươi hai cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao

Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao
Công ước Viên ngày 18 tháng 04 năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Công ước này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày thứ ba mươi tiếp theo sau ngày văn kiện phê chuẩn hay gia nhập thứ hai mươi hai được nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980
Công ước Viên năm 1980 của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên) là một trong các công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất.