Luat Minh Khue

giải pháp hoàn thiện

giải pháp hoàn thiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải pháp hoàn thiện.

Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam

Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam
Sau nhiều năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn đối với môi trường sinh thái

Giải pháp hoàn thiện thực hiện và áp dụng pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất.

Giải pháp hoàn thiện thực hiện và áp dụng pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất.
Thực tiễn pháp lý cho thấy các quy định của pháp luật hiện hành về tặng cho quyền sử dụng đất còn chưa thực sự đi vào cuộc sống và còn quá nhiều hạn chế trong việc tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất, để khắc phục thực trạng này, nên thực hiện một số giải pháp sau:

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự
Trải qua các thời kỳ, pháp luật Hình sự Việt Nam không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống hình phạt theo hướng ngày càng nhân văn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dưới đây là một số quan điểm

Pháp luật đảm bảo sự phát triển của Gia đình ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện

Pháp luật đảm bảo sự phát triển của Gia đình ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện
Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rất quan tâm tới sự ổn định phát triển của gia đình, đề ra nhiều chủ trương đường lối nhằm phát triển gia đình. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: “Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”.

Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện tại ở Việt Nam

Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện tại ở Việt Nam
Thể chế kinh doanh có tác động rất lớn tới sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế, tới các quyết định đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thể chế kinh doanh còn giữ vai trò trung tâm trong chính sách, chiến lược phân phối lợi ích và chia sẻ chi phí xã hội. Do đó, nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh doanh trong thời gian tới là điều quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường nước ta.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng