Luật sư tư vấn về chủ đề "giải pháp hoàn thiện"

giải pháp hoàn thiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải pháp hoàn thiện.

Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quạn hệ dan sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh các quạn hệ dan sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam
Thực tiễn đang đòi hỏi nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp lý các mối quan hệ nêu trên nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia các môì quan hệ đó, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước ta .

Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện tại ở Việt Nam

Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện tại ở Việt Nam
Thể chế kinh doanh có tác động rất lớn tới sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế, tới các quyết định đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thể chế kinh doanh còn giữ vai trò trung tâm trong chính sách, chiến lược phân phối lợi ích và chia sẻ chi phí xã hội. Do đó, nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh doanh trong thời gian tới là điều quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường nước ta.