Luật sư tư vấn về chủ đề "hạn chế năng lực hành vi dân sự"

hạn chế năng lực hành vi dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Giao dịch liên quan đến người hạn chế năng lực hành vi dân sự? Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Thế nào là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ? Ai có quyền yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Những đối tượng nào sẽ bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Những đối tượng nào sẽ bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?
Năng lực hành vi dân sự là điều kiện rất quan trọng trong quan hệ dân sự và được quy định trong hầu hết các điều kiện để tham gia giao dịch dân sự. Nếu một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?
Quan hệ dân sự được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận và tự do ý chí giữa các bên. Các bên tham gia quan hệ dân sự phải là các chủ thể có khả năng nhận thức. Vậy, khi tham gia vào các quan hệ dân sự pháp luật quy định về những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như thế nào?

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ

Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là gì ? Cho ví dụ
Năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài là khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản như năng lực pháp luật dân sự của công dân nước sở tại.

Giao dịch dân sự do người bị mất năng lực hành vi dân sự thực hiện có hiệu lực không ?

Giao dịch dân sự do người bị mất năng lực hành vi dân sự thực hiện có hiệu lực không ?
Chào luật sư, Em xin hỏi 1 vấn đề sau: một người bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi nào ? người mất năng lực hành vi dân sự có khác với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không ? Trường hợp 1 người bị mất năng lực hành vi dân sự mà lại thực hiện giao dịch dân sự thì giao dịch đó có hiệu lực không ? Em cảm ơn.