Luật sư tư vấn về chủ đề "hệ thống chính trị"

hệ thống chính trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hệ thống chính trị.

Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ?

Chính trị là gì ? Vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị ?
Thưa luật sư, Tôi đang là nghiên cứu sinh và mong muốn tìm hiểu về vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị. Tôi tìm kiếm tài liệu về vấn đề này nhưng không tìm thấy. Vậy, luật sư có thể hướng dẫn định hướng nghiên cứu hay không ? Cảm ơn! Người hỏi: N.H.T (Hà Nội).

Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ?

Hệ thống chính trị là gì ? Đặc điểm của hệ thống chính trị ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi đang gặp một đề tài nghiên cứu về hệ thống chính trị, phân tích đặc điểm của một số hệ thống chính trị cụ thể (hoặc lịch sử hình thành của nó). Tôi xin luật sư hướng dẫn hoặc cung cấp một số tài liệu, định hướng nghiên cứu vấn đề này được không ? Người hỏi: T.M.H

Cấu trúc và đặc chưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam

Cấu trúc và đặc chưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức năng với các cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?

Các nguyên tắc, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và yêu cầu, định hướng, nguyên tắc, phương châm đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?
Mỗi hệ thống chính trị có những nguyên tắc và cơ chế vận hành riêng. Dựa trên những nguyên tắc này mà các quan hệ, hành vi chính trị được định hướng và tạo thành một bộ phận hữu cơ của hệ thống. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây chúng tôi có phản hồi thắc mắc của người gửi:

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?
Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, đồng thời thực hiện lợi ích của các chủ thể khác.

Cấu trúc của hệ thống chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện đại và ở các nước xã hội chủ nghĩa?

Cấu trúc của hệ thống chính trị ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện đại và ở các nước xã hội chủ nghĩa?
Hệ thống chính trị được cấu thành từ nhiều bộ phận chức năng khác nhau. Có thể coi mỗi bộ phận đó là một tiểu hệ thống của Hệ thống chính trị. Như vậy, cấu trúc của Hệ thống chính trị gồm các bộ phận sau: Đảng chính trị, Nhà nước, Các tổ chức chính trị - xã hội (hợp pháp);

Đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta và những nội dung đổi mới hệ thống chính trị đối với Đảng?

Đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta và những nội dung đổi mới hệ thống chính trị đối với Đảng?
Có thể nói Hệ thống chính trị nước ta về cơ bản được tổ chức gần giống như Hệ thống chính trị nhiều nước. Trước hết tiểu hệ thống thể chế của nó bao gồm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội...

Biểu hiện cụ thể trong đổi mới hệ thống chính trị nước ta hiện nay

Biểu hiện cụ thể trong đổi mới hệ thống chính trị nước ta hiện nay
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống cấu trúc, chức năng với các cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh
QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014