Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế thị trường"

kinh tế thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế thị trường.

Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
Đường lối đổi mới kinh tế theo hướng thị trường đã đuợc chính thức khẳng định từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), khi thông qua kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng “đổi mới”. Đường lối này sau đó đã được thể chế hóa trong Hiến pháp (1992) và được tiếp tục phát triển trong các văn kiện của các Đại hội Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam về “phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường
Tiếp cận vấn đề bảo đảm xă hội (an sinh xă hội) từ góc độ mô h́nh hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia để xem xét quan hệ giữa chính sách xă hội và hệ thống bảo đảm xă hội ngay từ khi xác lập thể chế hoạt động kinh tế vĩ mô với những đặc trưng riêng của mỗi loại h́nh kinh tế thị trường.

Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ở nước ta hiện nay sở hữu nhà nước được hiểu là sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Sở hữu nhà nước là trình độ thấp hơn của sở hữu toàn dân. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH và trong giai đoạn XHCN chỉ mới có sở hữu nhà nước. Nhà nước đại diện cho toàn dân sở hữu những tài nguyên thiên nhiên, của cải, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước…, của toàn dân, của toàn xã hội.

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire và cho phép các thị trường tư nhân hoạt động không chịu bất cứ sự can thiệp nào của nhà nước?

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu nại nên kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu nại nên kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Tư tưởng kinh tế cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI là tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Tiền đề để thực hiện thành công nhiệm vụ này là triển khai hiệu quả ba đột phá chiến lược; trong đó, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường vừa là một đột phá then chốt, có tác động trực tiếp đến quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lại là nhiệm vụ không đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính, nếu nhận thức đúng và quy

Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Trong suốt chiều dài lịch sử học thuyết kinh tế, mỗi trường phái đều có những đặc điểm lý luận riêng, nó được quy định và chi phối bởi phương pháp luận và điều kiện lịch sử kinh tế riêng. Sau đây là những quan niệm về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế ở một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại

Phát triển văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Phát triển văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đứng trước những thử thách mới, trong đó có những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng và giải quyết một cách hợp lý.

Kinh tế thị trường và mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa nhóm trục lợi và nhóm thiệt hại hiện nay

Kinh tế thị trường và mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa nhóm trục lợi và nhóm thiệt hại hiện nay
Từ nghiên cứu mâu thuẫn xung đột lợi ích ở TP.HCM, chúng tôi cho rằng về thực chất và nổi bật là mâu thuẫn xung đột giữa các nhóm trục lợi và nhóm thiệt hại lợi ích. Đây coi như một sự khái quát mới về một cặp mâu thuẫn, xung đột lợi ích hiện nay ở nước ta và trong đó có TP.HCM.