Luật sư tư vấn về chủ đề "tách doanh nghiệp"

tách doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tách doanh nghiệp.

Quy định mới nhất về việc hợp nhất và chia tách Doanh nghiệp ?

Quy định mới nhất về việc hợp nhất và chia tách Doanh nghiệp ?
Hợp nhất là nghiệp vụ theo đó hai hay nhiều công ty kết hợp lại thành một công ty duy nhất. Công việc này có thể được thực hiện bằng cách thành lập một công ty mới, hoặc sáp nhập vào một công ty sẵn có. Việc chia tách và hợp nhất công ty tiến hành như thế nào ? Cụ thể:

Một số đặc điểm chính trong hoạt động chia và tách doanh nghiệp?

Một số đặc điểm chính trong hoạt động chia và tách doanh nghiệp?
Đối với việc chia doanh nghiệp: theo Luật doanh nghiệp năm 2020 thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động ...

Một số chú ý trong sáp nhập và chia tách doanh nghiệp?

Một số chú ý trong sáp nhập và chia tách doanh nghiệp?
Sáp nhập công ty có một số đặc điểm khác với hợp nhất công ty: Một hay nhiều công ty sáp nhập vào một công ty bằng cách mang tất cả sản nghiệp của mình nhập vào sản nghiệp của công ty nhận sáp nhập; Công ty nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân của mình; ...

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới công ty chia tách làm ba doanh nghiệp độc lập. Hỏi cổ phần của tôi khi tách thì được sử dụng như thế nào? Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn cổ phần của mình chỉ góp hoặc giữ ở một doanh nghiệp có được không ? Xin cám ơn.