Luật sư tư vấn về chủ đề "Thi hành pháp luật"

Thi hành pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thi hành pháp luật.

Một số bất cập trong thi hành pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp

Một số bất cập trong thi hành pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp
Trong công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách để tạo việc làm và bảo đảm việc làm cho người lao động như đẩy mạnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng các đề án, các chương trình giáo dục đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…