Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành quyết định"

thi hành quyết định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành quyết định.

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?
Bài viết giải đáp thắc mắc về quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luât. Nội dung cụ thể gồm: Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật? Ai có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Về khái niệm công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế

Về khái niệm công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế
Trong số các văn bản pháp luật về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế ở Việt Nam hiện nay chúng ta mới có Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài năm 1995 mà chưa có các quy định về việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài kinh tế trong nước. Trong các bản Dự thảo Pháp lệnh về trọng tài hiện nay ở nước ta, vấn đề này đã được đề cập.