Luat Minh Khue

tổ chức quốc tế

tổ chức quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức quốc tế

Danh sách các tổ chức khu vực và quốc tế

Danh sách các tổ chức khu vực và quốc tế
Phòng Thương Mại Quốc Tế (ICC): Mục đích và nhiệm vụ chính thức của ICC, như điều lệ qui định là: thông qua việc tác động tới tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh tế quốc tế bao gồm thương mại, công nghiệp, vận tải và tài chính) nhằm cài thiện các điều kiện quan hệ kinh tế giữa các nước và giải quyết những vấn đề kinh tế quốc tế, thiết lập các mối giao tiếp quốc tế và sự hiểu biết tương hỗ giữa các giới kinh tế và các tổ chức của chúng để trên cơ sở đó "gìn giữ hòa bình và củng cố các mối quan