Luật sư tư vấn về chủ đề "luật quốc tế"

luật quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật quốc tế.

Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là gì ?

Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là gì ?
Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chất chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung (Jus Cogens) đối với mọi chủ thể của Luật quốc tế. Các nguyên tắc này chủ yếu tồn tại dưới dạng các quy phạm pháp luật thể hiện trong các điều ước và tập quán quốc tế.

Luật Quốc tế là gì ? Các đặc trưng cơ bản luật quốc tế

Luật Quốc tế là gì ? Các đặc trưng cơ bản luật quốc tế
Những nghiên cứu của khoa học pháp lý đã chỉ ra sự hình thành tất yếu của nhà nước và cùng vói nhà nước là pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nhà nước đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để quản lý, điều hành và điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Khái quát chung về nguồn của Luật quốc tế và Các nguyên tắc cơ bản trong việc hình thành Luật quốc tế

Khái quát chung về nguồn của Luật quốc tế và Các nguyên tắc cơ bản trong việc hình thành Luật quốc tế
Luật Minh Khuê hướng dẫn nội dung bài viết "Khái quát chung về nguồn của Luật quốc tế"; "Đại dương và luật quốc tế hiện đại"; "Vai trò của các nguyên tắc cơ bản trong việc hình thành và phát triển của Luật quốc tế"; "Vai trò củ phán quyết trong việc hình thành quy phạm Luật Quốc tế"... để quý khách hàng tham khảo trong quá trình nghiên cứu:

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?
Xuất phát từ góc độ lý luận chung về pháp luật, có thể xem xét sự tồn tại của luật quốc tế, bao gồm một tổng thể các quy phạm luật quốc tế, có mối quan hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành và các chế định cụ thể, thông qua các hình thức pháp lý

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế

Quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế
Quyền dân tộc tự quyết là quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc cùng với các dân tộc khác thành lập một nhà nước nhiều dân tộc trên cơ sở bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Kế thừa trong luật quốc tế là gì ? Kế thừa quốc gia dưới góc nhìn luật quốc tế ?

Kế thừa trong luật quốc tế là gì ? Kế thừa quốc gia dưới góc nhìn luật quốc tế ?
Có nhiều ý kiến khác nhau về kế thừa quốc gia. Nhìn chung, vấn đề kế thừa quốc gia được đặt ra khi có sự thay đổi triệt để về chủ quyền của một quốc gia tại một lãnh thổ nhất định. Sự thay đổi triệt để về chủ quyền đó có thể là kết quả của việc xuất hiện hoặc chấm dứt sự tồn tại của một quốc gia.

Vai trò của các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế trong việc điều chỉnh các quan hệ quốc tế hiện nay.

Vai trò của các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế trong việc điều chỉnh các quan hệ quốc tế hiện nay.
Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế chính thức được ghi nhận lần đầu tiên tại Tuyên bố năm 1970 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đóng góp một phần rất lớn trong việc điều chỉnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia và còn trở thành tôn chỉ hoạt động của các chủ thể của luật quốc tế.

Các nguyên tắc dẫn độ tội phạm theo quy định của Pháp luật Quốc tế

Các nguyên tắc dẫn độ tội phạm theo quy định của Pháp luật Quốc tế
Hiện nay, vấn đề tội phạm quốc tế ngày càng gia tăng về cả chất và lượng, để tạo điều kiện cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm các quốc gia đã sử dụng phương thức hợp tác thông qua hoạt động dẫn độ tội phạm. Những nguyên tắc dẫn độ tội phạm sẽ được phân tích cụ thể hơn qua bài viết dưới đây

Phân tích lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế ?

Phân tích lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế ?
Luật Quốc Tế có sự khác biệt khá lớn với sự hình thành của pháp luật mỗi quốc gia. Vậy, quá trình phát triển của Luật Quốc tế qua những giai đoạn chính nào ? Bài viết phân tích về quá trình phát triển của Luật Quốc Tế qua các giai đoạn lịch sử, cụ thể:

Quy định luật quốc tế về quyền cơ bản của con người ?

Quy định luật quốc tế về quyền cơ bản của con người ?
Về pháp lý, quyền con người là phẩm giá, năng lực, nhu cầu và lợi ích hợp pháp của con người được thể chế, bảo vệ bởi luật quốc gia và luật quốc tế. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề về quyền cơ bản của con người trong luật quốc tế, cụ thể: