Luật sư tư vấn về chủ đề "triết học"

triết học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề triết học.

Ý nghĩa của hình thái kinh tế – xã hội ? Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội như thế nào ?

Ý nghĩa của hình thái kinh tế – xã hội ? Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế – xã hội như thế nào ?
Hình thái kinh tế – xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, có cấu trúc phức tạp, trong đó có các mặt cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt của hình thái kinh tế – xã hội có vị trí riêng và tác động qua lại lẫn nhau, thống nhất với nhau.

Giới thiệu các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến

Giới thiệu các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức khái quát về các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và phân tích một số cặp phạm trù phổ biến, như: cặp phạm trù “Đồng nhất và khác nhau”; Cặp phạm trù “Bản chất và hiện tượng”...

Phân tích thế giới quan và thế giới quan khoa học

Phân tích thế giới quan và thế giới quan khoa học
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm những kiến thức cơ bản, khái quát nhất về thế giới quan và thế giới quan khoa học; Hình thức cơ bản của thế giới quan; thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm...

Đề cương chi tiết môn Triết học – TS. Nguyễn Thái Sơn

Đề cương chi tiết môn Triết học – TS. Nguyễn Thái Sơn
Người Hy Lạp cổ đại gọi triết học là philosophia, ghép từ hai từ philos- tình yêu và sophia- sự thông thái. Như vậy, theo nghĩa đen, triết học là tình yêu sự thông thái. Nhà triết học là nhà thông thái bởi nó có khả năng làm sáng tỏ bản chất của sự vật, hiện tượng bằng hệ thống khái niệm, phạm trù và quy luật.

Bàn luận một số quan điểm triết học về con người

Bàn luận một số quan điểm triết học về con người
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về một số quan điểm triết học về con người, như: Quan điểm về con người trong triết học phương Đông; Quan điểm về con người trong triết học phương Tây; Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về con người...

Quần chúng nhân dân là gì? Vai trò của quần chúng nhân dân theo quan điểm triết học Mác-Lênin?

Quần chúng nhân dân là gì? Vai trò của quần chúng nhân dân theo quan điểm triết học Mác-Lênin?
Lịch sử vận động và phát triển của xã hội đã chứng minh rằng con người là chủ thể chân chính sáng tạo ra lịch sử. Tuy nhiên, vấn đề cần làm rõ là vai trò quyết định sự phát triển của xã hội là thuộc về ai? quần chúng nhân dân đông đảo hay những cá nhân có những phẩm chất đặc biệt - vĩ nhân lãnh tụ.

Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật

Khái lược lịch sử triết học trước Mác và phương Tây hiện đại và việc vận dụng triết học xây dựng pháp luật
Bài viết tổng hợp các quan điểm triết học được hình thành trước học thuyết triết học của Mác và phương tây hiện tại, đồng thời tổng hợp một số bài viết hay khác về vận dụng các quan điểm triết học vào xây dựng hệ thống pháp luật dưới góc nhìn của các học giả khác nhau

Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin

Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin
Khái niệm xã hội được biểu hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, cao nhất là xã hội loài người (toàn thể nhân loại), thấp hơn là những hệ thống xã hội như quốc gia, dân tộc, giai cấp, chủng tộc. Vậy, Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội theo triết học Mác - Lênin thể hiện như thế nào?

Quan niệm triết học về nhân tố con người ? Chiến lược của Đảng trong phát huy nhân tố con người ?

Quan niệm triết học về nhân tố con người ? Chiến lược của Đảng trong phát huy nhân tố con người ?
Con người là thực thể sinh học xã hội. Con người là một sinh vật có tính xã hội, sản phẩm cao nhất của quá trình tiến hóa tự nhiên, là chủ thể sáng tạo mọi thành tựu văn hóa trên Trái đất. Triết học coi nhân tố con người về bản chất là nhân tố con người, quy định vai trò chủ thể của con người.

Giới thiệu một số tác phẩm triết học của C.Mác, Ph.Ănggen và Lênin

Giới thiệu một số tác phẩm triết học của C.Mác, Ph.Ănggen và Lênin
C.Mác viết (8/1846) “Tôi thấy rằng, điều hết sức quan trọng là trước khi tôi trình bày vấn đề một cách chính diện thì cần phải có một tác phẩm luận chiến chống lại nền triết học Đức và chống lại chủ nghĩa xã hội Đức (...) Điều đó là cần thiết để chuẩn bị cho công chúng tiếp thu quan điểm của tôi trong lĩnh vực kinh tế-chính trị, quan điểm này trực tiếp đối lập với khoa học Đức” (C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.27, tr.398-399).

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây và bổ sung nhiều nội dung mới, gắn với công cuộc đổi mới ở Việt Nam.