Luat Minh Khue

từ đồng nghĩa

từ đồng nghĩa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về từ đồng nghĩa

Phân biệt các từ đồng nghĩa

Phân biệt các từ đồng nghĩa
1. expensive / pricey Thực tế, nghĩa của expensive và pricey (đắt) giống nhau, tuy nhiên pricey có vẻ ít trang trọng (more informal) hơn expensive. This hotel is so expensive. It's very pricey. (Khách sạn này thật là đắt đỏ).