Luật sư tư vấn về chủ đề "vị trí công tác"

vị trí công tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vị trí công tác.

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 1276/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 1276/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời thời về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức được luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác thuộc Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 1202/QĐ-BKHCN năm 2009 về danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 1202/QĐ-BKHCN năm 2009 về danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Quyết định 1202/QĐ-BKHCN năm 2009 về danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2009

Khi nào công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác?

Khi nào công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác?
cho tôi hỏi một số quy định mới trong luật phòng chống tham nhũng mới, cụ thể Có phải là định kỳ công chức phải chuyển đổi vị trí công tác 2-5 năm/lần không? Khi nào công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác? Đảng viên bị khai trừ ngay nếu đánh bạc có phải không?