Tài sản cố định tài sản hữu hình được sử dụng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Tài sản cố định được ghi trong bảng cân đối kế toán theo giá trị khấu hao ròng. Nhà máy, máy móc và thiết bị, đồ dùng và vật dụng, và nâng cấp tài sản thuê là những tài sản cố định của hầu hết các công ty.