Tài sản cố định, nhà máy (PLANT) là dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, thiết bị cố định và nhà xưởng thuộc một công ty và thường kể cả đất đai để thiết kế xây dựng.

The tools, machinery, equipment, fixtures and buildings belonging to a corporation and usually including the ground on which they stand.