Thẩm định giá trị là việc đánh giá bất động sản và tài sản cá nhân bởi cơ quan thuế nhà nước để tính thuế giá trị.