1. Thẩm định viên về giá được hiểu như thế nào?

Thẩm định giá là quá trình xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm cụ thể nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Việc thẩm định giá này thường được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức, hoặc chuyên gia có chức năng và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó.

Thẩm định giá có thể thực hiện cho nhiều mục đích, bao gồm định giá bất động sản để bán, mua, thế chấp, bảo hiểm, hoặc quản lý tài sản. Quá trình thẩm định giá cần phải tuân theo các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn thẩm định giá để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

Thẩm định viên giá thường phải lấy dữ liệu từ thị trường, phân tích thông tin về tài sản cụ thể, và sử dụng các phương pháp thống kê và phân tích để đưa ra một giá trị hợp lý. Điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng các giao dịch mua bán, đầu tư hoặc tài chính liên quan đến tài sản diễn ra một cách minh bạch và công bằng.

 

2. Thẩm định viên về giá có được quyền đưa ra quan điểm độc lập về chuyên môn nghiệp vụ không?

Theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 47 Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 quy định về quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá như sau:

- Thẩm định viên về giá có quyền sau:

+ Thẩm định viên được phép hành nghề thẩm định giá tài sản theo quy định của Luật. Điều này có nghĩa rằng họ có quyền và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật.; Thẩm định viên có quyền ký chứng thư thẩm định giá để xác nhận và chứng nhận kết quả thẩm định giá của họ. Họ cũng cần lập và cung cấp báo cáo thẩm định giá, bao gồm thông tin về giá trị tài sản đã được định đoạn, dựa trên kiến thức chuyên môn của họ; Thẩm định viên được phép hành nghề mà không cần phải đáp ứng thêm các yêu cầu về chứng chỉ hoặc điều kiện chuyên môn khác ngoài những quy định đã được Luật đề ra. Điều này giúp đảm bảo tính tiện lợi và linh hoạt trong việc hành nghề thẩm định giá.

+ Thẩm định viên đảm bảo tính độc lập và khách quan trong việc thẩm định giá tài sản.

Tính trung lập: Thẩm định viên cần đảm bảo rằng quan điểm của họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự áp đặt nào từ các bên liên quan, bao gồm khách hàng hoặc các bên thứ ba khác. Điều này đảm bảo tính trung lập trong quá trình thẩm định giá.

Khách quan: Quan điểm độc lập đòi hỏi thẩm định viên đánh giá tài sản dựa trên kiến thức chuyên môn của họ, mà không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố cá nhân, tài chính, hoặc lợi ích riêng. Điều này đảm bảo tính khách quan trong quá trình thẩm định giá.

+ Thẩm định viên cần yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định giá. Điều này bao gồm thông tin về tài sản, lịch sử, tình trạng, và bất kỳ thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Thẩm định viên có quyền yêu cầu khách hàng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thẩm định giá, bao gồm việc truy cập tài sản và các tài liệu liên quan. Điều này đảm bảo quá trình thẩm định giá diễn ra một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Mặc dù thẩm định viên yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, họ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. Thẩm định viên dựa vào thông tin cung cấp, nhưng họ không kiểm tra hay xác nhận mọi thông tin một cách độc lập. Trách nhiệm đối với sự chính xác của thông tin thường nằm ở phía khách hàng.

+ Thẩm định viên có quyền từ chối thực hiện thẩm định giá nếu công việc hoặc tài sản không nằm trong lĩnh vực chuyên môn mà họ được phép hành nghề hoặc Thẩm định viên cũng có quyền từ chối nếu họ xem xét hồ sơ và tài liệu cung cấp không đủ hoặc khi không có đủ thông tin đảm bảo tính tin cậy hoặc không bảo đảm tin cậy;

+ Thẩm định viên có quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp chuyên ngành về thẩm định giá trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

+ Và có các quyền khác theo quy định của pháp luật. ...

Như vậy, Thẩm định viên về giá có quyền đưa ra quan điểm độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

- Thẩm định viên về giá có nghĩa vụ:

+ Thẩm định viên phải tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến thẩm định giá tài sản theo quy định của Luật và pháp luật khác có liên quan.

+ Thẩm định viên cần đảm bảo tính độc lập về chuyên môn để có khả năng thực hiện thẩm định giá một cách trung thực, khách quan, và chính xác. Họ phải tuân thủ Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam để đảm bảo rằng quyết định về giá trị tài sản là công bằng và chính xác.

+ Thẩm định viên cần giải trình hoặc bảo vệ các nội dung trong báo cáo thẩm định giá khi có yêu cầu do mình thực hiện với khách hàng thẩm định giá hoặc bên thứ ba được sử dụng báo cáo thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá; giải trình báo cáo thẩm định giá do mình thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định viên cần tham gia các chương trình cập nhật kiến thức về thẩm định giá để duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn của họ. Lĩnh vực thẩm định giá liên tục thay đổi, và việc duy trì sự học hỏi là rất quan trọng.

+ Thẩm định viên phải lập hồ sơ về thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này là tài liệu quan trọng chứa thông tin về quá trình thẩm định giá và cần được bảo quản và tổ chức một cách cẩn thận.

+ Ngoài các nghĩa vụ đã được liệt kê, thẩm định viên cũng phải tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ khác nào mà pháp luật có thể quy định.

 

3. Thẻ thẩm định viên về giá được pháp luật quy định như thế nào? Cơ quan nào có quyền cấp?

Căn cứ pháp luật theo Điều 8 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định về thẻ thẩm định giá như sau:

- Việc cấp thẻ Kiểm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp thông qua quy trình thi và đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của kỳ thi đảm bảo tính trung lập và khách quan trong quá trình thẩm định giá.

-  Người đã có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận, có năng lực hành vi dân sự đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hành vi thẩm định giá Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan đảm bảo tính đáng tin cậy và chuyên nghiệp trong quá trình thẩm định giá và đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến Thẩm định  do Bộ Tài chính quy định thì được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

Như vậy, Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp Thẻ thẩm định viên về giá liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính.

Để được tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá thì người tham dự cần đáp ứng đủ một số điều kiện cụ thể sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ người tham dự có đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hành vi thẩm định giá và chịu trách nhiệm về hành vi của họ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên yêu cầu người tham dự có trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn.

- Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự thi do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp đảm bảo rằng người tham dự đã tham gia và nhận được chứng chỉ đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cần thiết.

Nếu người tham dự có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao hơn về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá, họ có thể được miễn các yêu cầu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá.

Do đó, thi tham dự kỳ thi cấp thẻ bên cạnh việc có bằng tốt nghiệp đại học thì thẩm định viên về giá còn phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Để trở thành thẩm định viên về giá cần đáp ứng tiêu chuẩn gì? Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

Trên đây là toàn bộ bài viết về Kiểm định viên về giá, nếu có bất cứ thắc mắc, khách hàng xin liên hệ qua: 1900.6162 hoặc lienhe.@luatminhkhue.vn