1. Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một bước quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ thông tin nhà nước bằng việc ban hành Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư này thiết lập các quy định chi tiết về thẩm quyền và quy trình cho việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Theo Thông tư, thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được chia thành ba độ: "Tuyệt mật," "Tối mật," và "Mật," mỗi độ đều có các quy định cụ thể về người được phép thực hiện và phạm vi áp dụng. Điều này nhằm đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm được quản lý và tiếp cận một cách chặt chẽ, đồng thời tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm trong quá trình xử lý thông tin.

Ở độ "Tuyệt mật," chỉ có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ mới có thẩm quyền. Trong khi đó, ở độ "Tối mật," thêm vào đó là những người được ủy quyền từ độ "Tuyệt mật," người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, và người đứng đầu Cục, Vụ và tương đương thuộc Tổng cục Thống kê.

Điều quan trọng là Thông tư cũng quy định về việc ủy quyền thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Người có thẩm quyền ở các độ "Tuyệt mật," "Tối mật" có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền, nhưng việc này phải được thể hiện rõ trong văn bản, xác định rõ phạm vi, nội dung và thời hạn ủy quyền.

Cấp phó được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, và họ không được ủy quyền tiếp cho người khác. Điều này đặt ra một tiêu chí cao về trách nhiệm và tính minh bạch trong quá trình quản lý thông tin nhạy cảm của nhà nước

Nhìn chung,  Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT đã tạo nên một khung pháp lý vững chắc để bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quá trình quản lý thông tin nhạy cảm này.

 

2.  Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện như thế nào?

Căn cứ dựa theo Khoản 4 của Điều 4 Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT có quy định về việc sao chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được thực hiện như sau:

Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong ngữ cảnh của Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT được tiến hành theo quy trình chi tiết để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, và hiệu quả. Quy trình này không chỉ nhấn mạnh vào việc thực hiện thao tác sao, chụp mà còn đặt ra các yêu cầu nghiêm túc về ghi chú và quản lý để bảo vệ bí mật nhà nước một cách đáng tin cậy.

Đầu tiên, sau khi được người có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT cho phép, người được giao nhiệm vụ sẽ tiến hành sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Bản sao tài liệu bí mật nhà nước phải được đóng dấu "bản sao số" ở góc trên bên phải trang đầu và dấu "bản sao bí mật nhà nước" ở trang cuối của tài liệu sau khi sao. Trong đó, cần thể hiện số thứ tự của bản sao, hình thức sao (bản chính hoặc sao lục), thời gian, số lượng, nơi nhận, thẩm quyền cho phép sao, và con dấu của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Bản trích sao tài liệu bí mật nhà nước phải được thực hiện theo mẫu "Văn bản trích sao", trong đó cần thể hiện đầy đủ nội dung trích sao, thời gian, số lượng, nơi nhận, thẩm quyền cho phép sao, và con dấu của cơ quan, đơn vị (nếu có). Bản trích sao cũng phải được đóng dấu độ mật tương ứng với tài liệu trích sao.

Bản chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được đính kèm "văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước". Trong văn bản này, cần thể hiện tên, loại tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, độ mật, thời gian, số lượng, nơi nhận, người thực hiện chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, thẩm quyền cho phép chụp, và con dấu của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Cuối cùng, việc sao, chụp phải được ghi nhận vào "Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước" để quản lý và theo dõi. Sổ này là công cụ quan trọng giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động sao, chụp được thực hiện theo quy trình và có thể kiểm tra một cách dễ dàng khi cần thiết

Nhìn chung thì quy trình sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước theo Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT là một hệ thống tổ chức và chi tiết, nhằm đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin nhà nước, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quản lý và minh bạch.

 

3. Bộ kế hoạch và đầu tư quy định như thế nào về việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khởi nơi lưu giữ?

Căn cứ bởi Điều 7 của Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT. Cụ thể thì việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ được thực hiện như sau:

Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chặt chẽ, minh bạch để đảm bảo an toàn và bảo mật cho thông tin nhạy cảm của nhà nước. Các quy định dưới đây đều được đặt ra để đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách chính xác, có trật tự và được kiểm soát.

- Quy trình xin phép: Người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý bí mật nhà nước phải cấp phép cho việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trong nước. Trong trường hợp công tác ở nước ngoài, chỉ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Thứ trưởng được ủy quyền có thể cấp phép, và việc này phải được thực hiện bằng văn bản, đồng thời phải được báo cáo cho Trưởng đoàn công tác.

- Yêu cầu trong văn bản xin phép: Người mang tài liệu phải nộp văn bản xin phép với các thông tin chi tiết như họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác, loại tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, độ mật, mục đích sử dụng, thời gian, địa điểm công tác, và biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước.

- Báo cáo và xử lý sự cố: Người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, và Trưởng đoàn công tác nếu phát hiện bí mật nhà nước bị lộ hoặc bị mất. Sự cố này cần được xử lý kịp thời với biện pháp phù hợp để ngăn chặn và khắc phục hậu quả. Người mang tài liệu phải thực hiện báo cáo ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ sự cố nào liên quan đến bí mật nhà nước. Điều này bao gồm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, và Trưởng đoàn công tác (trong trường hợp công tác ở nước ngoài). Báo cáo phải chứa đựng đầy đủ thông tin về tình hình sự cố, bao gồm mức độ nghiêm trọng, thời điểm và địa điểm xảy ra, và mô tả chi tiết về nội dung bí mật nhà nước bị ảnh hưởng.  Sau khi báo cáo được nhận, cần thiết lập một quy trình xử lý sự cố ngay lập tức. Điều này bao gồm việc xác định nguyên nhân của sự cố, đánh giá mức độ nguy hiểm và hậu quả, đồng thời xác định biện pháp ngăn chặn và khắc phục. Mọi hành động xử lý sự cố phải tuân theo quy định pháp luật và quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.

- Bảo vệ trong quá trình vận chuyển: Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được chứa, đựng, và vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị được cơ quan, đơn vị quản lý bí mật nhà nước quy định. Người mang tài liệu phải đảm bảo an toàn trong thời gian mang ra khỏi nơi lưu giữ, ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra.

- Báo cáo kết thúc nhiệm vụ: Khi kết thúc nhiệm vụ, người mang tài liệu phải báo cáo người có thẩm quyền cho phép về việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước và nộp lại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Nhìn chung thì quy trình này không chỉ tăng cường tính bảo mật mà còn đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin nhạy cảm của nhà nước là minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật.

Nếu như các bạn còn có những nội dung câu hỏi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hỗ trợ một cách chi tiết nhất có thể

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây: Thẩm quyền cho phép chụp tài liệu bí mật nhà nước thuộc ngành Thuế