Thanh toán chuyển giao hay trợ cấp thu nhập (transfer payments or income support) là khoản tiền chính phủ chi ra, nhưng không nhận lại hàng hoá hay dịch vụ tương ứng. Trong phần lớn trường hợp, những khoản tiền như thế liên quan đến sự chuyển giao thu nhập từ một nhóm người này (người nộp thuế) cho những nhóm người khác dưới hình thức phúc lợi xã hội, chẳng hạn trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội hoặc tiền hưu trí cho người già.

Vì trợ cấp thu nhập không được thực hiện để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ, tức không làm tăng tổng sản lượng, nên chúng không được đưa vào các tài khoản thu nhập quốc gia - một hộ thống phản ánh giá trị bằng tiền của sản lượng quốc dân - vái tư cách thu nhập của nhân tố sản xuất. thanh toán nợ (debt servicing) Chi phí để đáp ứng nhu cầu về thanh toán lãi suất và hoàn trả vốn gốc theo khế ước vay tiền cũng như các chi phí quản lý mà người vay tiền phải chịu.