Thẻ tín dụng có bảo đảm là thẻ tín dụng ngân hàng được bảo đảm bởi tài khoản tiết kiệm. Công ty phát hành có quyền nắm giữ trên thẻ tín dụng của tài khoản tiết kiệm tương đương hạn mức tín dụng của người nắm giữ thẻ, và giữ quyền sử dụng tài khoản tiền gửi để thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng nếu chủ thẻ không có khả năng chi trả. Các thẻ tín dụng bảo đảm thường chỉ được phát hành cho những người mà khả năng chi trả không bảo đảm, dựa trên lịch sử tín dụng của họ.