Thẻ tín dụng (credit card) là tấm thẻ mà một ngân hàng, tập đoàn ngân hàng hoặc một tổ chức nào đó cấp cho khách hàng, qua đó cho phép họ có quyền nhận được tín dụng (ví dụ của cửa hàng bán lẻ, khách sạn) hoặc quyền rút tiền mặt từ ngân hàng theo những điều kiện nhất định. Khi người có thể tín dụng sử dụng thẻ để mua hàng hoá và dịch vụ, người bán được đảm bảo là ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ nhanh chóng thanh toán tiền mua hàng cho họ. Thông thường, người có thể được quyền rút tiền hay chi tiêu trong phạm vi một định mức theo quy định của tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành tính lãi suất mà người sử dụng thẻ tín dụng phải trả căn cứ vào số tiền mà họ đã rút ra và thời hạn quy định. Như vậy, thẻ tín dụng thực chất là phương tiện cho vay thuận tiện, chứ không phải tiền như một số người lầm tưởng.

Thế giới thứ ba (third world) Xem nước chậm phát triển.