Thị trường rộng (WIDE MARKET) là thị trường nơi giá đặt bán và đặt mua rất cách biệt nhau. Trái nghĩa của thị trường hẹp. Cũng là thị trường nơi các chứng khoán niêm yết có thể được một số lớn các nhà đầu tư mua.

A market where Bid and asked prices are unusually far apart. The opposite of Close market Also, a market where listed stocks are available to a greater number of investors.

WITH INTEREST: có kèm lãi;

Tương tự "AND INTEREST" hoặc "ADD INTEREST". Xem INTEREST.

WITHOUT INTEREST: không kèm lãi

Từ chỉ các trái phiếu và có nghĩa tương tự như Flat (không có lãi). Xem Interest.

Term applied to bonds and meaning the same as Flat See Interest