1. Thông tư 05/2023/TT-BXD áp dụng cho đối tượng nào?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2023/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2023) thì thông tư này áp dụng đối với những người từng giữ chức vụ và quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, và đơn vị khu vực nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuộc Bộ Xây dựng, cũng như đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Quy định này nhằm tạo ra môi trường làm việc chính trực và công bằng, đồng thời giám sát và kiểm soát những hành vi có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của nhà nước và người dân. Nó cũng hỗ trợ trong việc đảm bảo tuân thủ quy tắc đạo đức và chuẩn mực đối với những người đã từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực xây dựng.

Bên cạnh đó, Thông tư này có nội dung quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà những người từng giữ chức vụ và quyền hạn không được phép thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, và điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hợp tác xã trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng sau khi họ thôi chức vụ.

Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý kinh doanh và đảm bảo tránh xung đột lợi ích và tham nhũng. Việc áp dụng thời hạn mà người giữ chức vụ không được tham gia vào các doanh nghiệp cùng lĩnh vực mà họ từng quản lý giúp đảm bảo quyết định và quá trình triển khai các dự án không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của những người đã từng có trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực đó. Đồng thời, việc tuân thủ quy định này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực và trách nhiệm một cách trơn tru khi có sự thay đổi về cán bộ và quản lý trong Bộ Xây dựng.

 

2. Những lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập công ty sau khi thôi chức vụ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BXD thì sau khi thôi chức vụ, người giữ chức vụ và quyền hạn không được tham gia vào việc thành lập hoặc giữ chức danh, chức vụ quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã trong các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc: Đây là lĩnh vực quan trọng liên quan đến sự phát triển bền vững của đô thị và nông thôn. Việc không được tham gia vào các doanh nghiệp xây dựng trong lĩnh vực này giúp tránh xung đột lợi ích và đảm bảo tính công bằng trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị.

- Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng: Hoạt động này có liên quan trực tiếp đến việc quản lý tài sản và đầu tư vào các dự án xây dựng. Việc hạn chế người có chức vụ và quyền hạn tham gia vào lĩnh vực này giúp tránh tiềm ẩn rủi ro về tham nhũng và lợi ích cá nhân.

- Lĩnh vực phát triển đô thị: Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để xây dựng các đô thị bền vững, đáng sống. Việc không được tham gia vào doanh nghiệp phát triển đô thị giúp đảm bảo quyết định về quy hoạch và phát triển đô thị được đưa ra một cách công bằng và trong lợi ích của cộng đồng.

- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước. Việc không được tham gia vào các doanh nghiệp hạ tầng giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý và phát triển hạ tầng quốc gia.

- Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản: Các lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở và không gian làm việc cho cộng đồng. Việc hạn chế người có chức vụ và quyền hạn tham gia vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý, phát triển và cung cấp các dịch vụ bất động sản.

- Vật liệu xây dựng: Vật liệu xây dựng là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hạ tầng. Việc không được tham gia vào các doanh nghiệp vật liệu xây dựng giúp tránh xung đột lợi ích và đảm bảo tính công bằng trong việc quản lý và phân phối vật liệu xây dựng.

- Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng: Lĩnh vực này đóng góp quan trọng vào việc cải tiến và ứng dụng công nghệ trong xây dựng. Việc không được tham gia vào các doanh nghiệp khoa học và công nghệ giúp đảm bảo tính độc lập và khách quan trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực này.

- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Việc không được tham gia vào quản lý các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giúp đảm bảo tính công bằng và độc lập trong quá trình quản lý và quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp này.

- Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này: Các chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực quan trọng như đã nêu ở các khoản trước đây đều ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Việc không được tham gia vào các chương trình, dự án, đề án trong các lĩnh vực này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độc lập trong quá trình định hình và triển khai chính sách quốc gia.

 

3. Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập công ty sau khi thôi chức vụ

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2023/TT-BXD thì thời hạn mà người có chức vụ và quyền hạn không được phép thành lập hoặc giữ chức danh, chức vụ quản lý, và điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hợp tác xã trong các lĩnh vực quy định như sau:

- Trong khoảng thời gian đủ 24 tháng tính từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người giữ chức vụ và quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 4 Thông tư này không được phép thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, và điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hợp tác xã thuộc các lĩnh vực mà họ từng có trách nhiệm quản lý trước đây.

- Trong khoảng thời gian đủ 12 tháng tính từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, những người từng có chức vụ và quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại khoản 7 và khoản 8 của Điều 4 Thông tư này sẽ không được phép thành lập hoặc giữ chức danh, chức vụ quản lý, và điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hợp tác xã thuộc các lĩnh vực mà họ từng có trách nhiệm quản lý trước đây.

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, và điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hợp tác xã đối với người thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 của Điều 4 trong Thông tư này là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý và điều hành các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ trong việc ngăn chặn tiềm năng xảy ra xung đột lợi ích và tham nhũng. Việc áp dụng thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án cũng giúp đảm bảo rằng người thôi chức vụ sẽ không có ảnh hưởng đến quyết định và quá trình triển khai các dự án mà họ từng tham gia nghiên cứu, xây dựng hoặc phê duyệt. Đồng thời, việc tuân thủ quy định này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực và trách nhiệm một cách trơn tru khi có sự thay đổi về cán bộ, công chức và viên chức trong các cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, nó hỗ trợ trong việc ngăn chặn tiềm năng tham nhũng và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về việc cán bộ công tác sau khi thôi chức vụ không được tham gia vào các doanh nghiệp cùng lĩnh vực đã từng được họ quản lý.

Cùng với nội dung trên, khách hàng có thể tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi việc khi nào?.

Còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.