1. Nội dung của Thông tư 04/2023/TT-BTNMT

1.1. Thuộc tính của Thông tư 04/2023/TT-BTNMT

Thông tư 04/2023/TT-BTNMT là một loại văn bản thuộc thể loại Thông tư. Thông tư trên  được ký bởi Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân được ban hành tại Bộ Tài nguyên và Môi trường với ngày ban hành và ngày có hiệu lực là ngày 06/07/2023 đến nay còn hiệu lực thi hành.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiêm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 04/2023 nhằm mục đích là ngưng hiệu lực của các điều khoản tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (Thông tư hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường) cụ thể là ngưng áp dụng khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 

 

1.2.  Mục đích ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTNMT

Thông tư ban hành gồm ba Điều khoản chính Điều 1 quy định ngưng hiệu lực thi hành; Điều 2 quy định hiệu lực thông ty; Điều 3 Tổ chức thực hiện trong đó mục đích chính của Thông tư ban hành nhằm ngưng hiệu lực hai quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT cụ thể:

- Thông tư ban hành ngưng hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về công tác lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, điều trá, lên phương án xử lý, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất, cải tạo môi trường đất và phục hồi môi trường đất đối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân hay hộ gia đình sử dụng đất thuộc mộ trong những khu vực như: khu vực bị nhiễm độc hoá chất; khu vực kinh doanh, sản xuất, cụm công nghiệp, dịch vụ tập trung, kho chứ hoá chất, làng nghề đóng cửa hoặc di dời, khi chứa thuốc bảo vệ thực vật hoặc khu vực ô nhiễm hoá chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật hay khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời khác theo quy định;

- Bên cạnh đó, Thông tư trên ban hành nhằm ngưng hiệu lực khoản 2 Điều 75 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đối với biểu mẫu hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức uỷ thác qua quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo quy định. 

Thời gian ngưng hiệu lực của hai Điều khoản trên được áp dụng từ ngày 06/07/2023 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới về những nội dung đã bị ngưng nêu trên.

Theo đó những cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thuộc khu vực phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường theo quy định phải có trách nhiệm lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất, phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất theo mẫu số 02, 03, 05 của phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022 của Bộ tài nguyên môi trường

 

1.3. Tổ chức nào thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTNMT?

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức và thực hiện Thông tư 04/2023/TT-BTNMT bao gồm các tổ chức sau: 

Thứ nhất là Cơ quan kiểm soát môi trường cụ thể là Cục trưởng Cục kiểm soát môi trường;

Thứ hai là Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.

 

1.4. Tải nội dung của Thông tư 04/2023/TT-BTNMT

Tải văn bản tại đây:

 

2. Nội dung Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Căn cứ vào hai Nghị định liên quan như Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường,   ngày Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và môi trường vào ngày 10/01/2022 và cũng là ngày có hiệu lực.  Mục đích ban hành Thông tư nhằm hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về quy định giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu đựng của nguồn nước sông, hồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trương ban hành; và sửa đổi, bổ sung Thông tư 42/2010/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung cơ bản của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT là quy định việc đóng bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện. Trước khi bắt đầu đóng bãi chôn lấp, chủ xử lý chất thải phải gửi thông báo tới các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên địa bàn về thời gian đóng bãi chộn lấp chất thải rắn sinh hoạt để giám sát 

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được quy định tại khoản 3 Điều 1, cụ thể Thông tư quy định một số điều khoản của Luật bảo vệ môi trường với những nội dung chủ yếu như:

- Trình tự thực hiện, biểu mẫu, mẫu văn bản, mẫu quyết định, mẫu báo cáo có liên quan đến bảo vệ môi trường nước, đất và di sản thiên nhiên......

- Đánh giá môi trường chiến lược, bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường đánh giá tác động môi trường; quản lý nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, chất ô nhiêm khó phân huỷ, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân huỷ;

- Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; chi trả dịch vụ sinh thái tự nhiện, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, đánh giá sản phẩm dịch vụ;

Ngoài ra, phạm vi của Thông tư còn điều chỉnh trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất.

Với phạm vi tương đối rộng, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được áp dụng với những đối tượng là cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung theo quy định trong phạm vi nêu trên và được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

3. Một số văn bản liên quan cùng nội dung liên quan đến Luật bảo vệ môi trường

- Công văn 124/VPCP-NN năm 2022 về cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ban hành bởi Văn phòng Chính phủ vào ngày 06/01/2022;

- Công văn 98/VPCP-NN năm 2022 áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng chính phủ ban hành vào ngày 05/01/2022 đến nay vẫn còn hiệu lực;

- Công văn 9371/VPCP-NN năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành vào ngày 22/12/2021 được ký bởi Ông Nguyễn Cao Lục đến nay vẫn còn hiệu lực;

- Quyết định 413/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực vào ngày 09/03/2021 đến nay vẫn còn hiệu lực;

- Công văn 1068/BTNMT-KSONMT năm 2023 hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 24/02/2023 có hiệu lực cùng thời điểm ban hành;

- Thông tư 08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành vào ngày 07/02/2023 có hiệu lực vào ngày 24/03/2023 đến nay vẫn còn hiệu lực;

- Quyết định 4023/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành được ký bởi ông Lê Công Thành được ban hành và có hiệu lực vào ngày 30/12/2022 đến nay vẫn còn hiệu lực;

- Quyết định 3323/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực vào ngày 01/12/2022

Như vậy, có 8 văn bản pháp luật liên quan đến Thông tư 04/2023/TT-BTNMT nói riêng về liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường nói chung để khách hàng tham khảo.

Trên đây là những thông tin mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp cho khách hàng về Thông tư mới nhất năm 2023 - Thông tư 04/2023/TT-BTNMT. Nếu cần hỗ trợ về vấn đề nêu trên, khách hàng gọi vào hotline 19006162 để được hỗ trợ.