1. Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Theo Điều 2 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất được xác định là những tổ chức thực hiện các hoạt động chế xuất tại khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế. Hoạt động chế xuất bao gồm sản xuất các mặt hàng dành cho xuất khẩu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Việc quản lý vị trí hoạt động của doanh nghiệp chế xuất được quy định cụ thể trong Điều 26, khoản 2 của Nghị định trên như sau:

- Trong khu công nghiệp, có thể có những khu vực dành riêng cho các doanh nghiệp chế xuất.

- Đối với khu chế xuất và các doanh nghiệp chế xuất, cũng như các phân khu công nghiệp dành cho chúng, cần phải được phân biệt rõ với lãnh thổ bên ngoài bằng cách thiết lập hệ thống tường rào có cổng và cửa ra vào.

- Đồng thời, cần đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, áp dụng cho khu vực không thuộc lĩnh vực thuế quan.

 

2. Thủ tục hải quan đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu; xử lý phế liệu, phế phẩm, phế thải của DNCX

Quy trình hải quan cho việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, xây dựng cơ sở sản xuất, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất, cũng như hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định và hàng tiêu dùng, cũng như sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện như sau:

 

2.1. Thủ tục hải quan đối với các hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam

Thủ tục hải quan cho hàng hóa quá cảnh thông qua lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy trình vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan tại điểm đến của hàng hóa. Hồ sơ hải quan bao gồm các điều sau:

- Tờ khai vận chuyển độc lập cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa.

- Bảng kê mô tả chi tiết các mặt hàng quá cảnh.

- Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (01 bản chụp).

- Giấy phép quá cảnh, bao gồm bản chính nếu hàng hóa chỉ quá cảnh một lần, hoặc bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu hàng hóa quá cảnh nhiều lần.

- Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch, hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được công nhận bởi pháp luật về kiểm dịch cho các trường hợp hàng hóa cần kiểm dịch (01 bản chính).

 

2.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế được đưa vào Việt Nam

Thủ tục hải quan cho hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không quốc tế, được nhập cảnh và xuất cảnh tại cùng một cảng hàng không quốc tế với việc dỡ hàng xuống kho, bãi, hoặc cảng, được thực hiện như sau:

- Hồ sơ hải quan gồm các giấy tờ sau:

  + Bảng kê hàng hóa quá cảnh theo các thông tin chỉ định.

  + Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.

  + Giấy phép quá cảnh, bao gồm bản chính nếu hàng hóa chỉ quá cảnh một lần, hoặc 01 bản chính kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu hàng hóa quá cảnh nhiều lần.

  + Thông báo miễn kiểm dịch hoặc kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và được công nhận theo pháp luật.

- Cơ quan hải quan kiểm tra thông tin trên Bảng kê hàng hóa quá cảnh và các chứng từ trong hồ sơ hải quan, và hướng dẫn người khai hải quan bổ sung thông tin nếu cần.

- Trong trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, các công chức hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, ghi lại kết quả kiểm tra trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra.

- Công chức hải quan phê duyệt Bảng kê hàng hóa quá cảnh trong vòng 02 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ từ người khai hải quan.

- Khi hàng hóa quá cảnh được vận chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực cảng, cơ quan hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực tế dựa trên kiểm tra và so sánh với thông tin container được khai báo trên Bảng kê hàng hóa quá cảnh với thông tin container trong khu vực cảng về số hiệu container và số niêm phong của hãng vận chuyển (nếu có).

 

2.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng

- Hàng hóa quá cảnh được phân loại thành hai trường hợp: đóng chung trong container, toa xe chở hàng với hàng xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục hải quan; và hàng dự kiến nhập khẩu, được đóng chung với hàng xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh, phải tuân thủ quy định tại Điều 43 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 10 khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, và chỉ được chia tách, đóng chung tại những địa điểm quy định tại Điều 43 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm 9 khoản 19 của Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh thuộc danh mục hàng nhập khẩu, phải thực hiện thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và nếu được đóng chung với hàng quá cảnh, thì quá trình chia tách được thực hiện tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung cho hàng bưu chính và địa điểm tương tự cho hàng chuyển phát nhanh.

- Chi cục Hải quan tại cửa khẩu nhập sẽ kiểm tra điều kiện chia tách và địa điểm chia tách cho hàng hóa quá cảnh và hàng nhập khẩu, để thực hiện thủ tục tương ứng cho từng loại hàng và phần vận chuyển tương ứng.

 

2.4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển

- Thủ tục hải quan cho hàng hóa trung chuyển vận chuyển giữa các cảng biển hoặc giữa các bến cảng trong cùng một cảng biển bao gồm các tài liệu sau:

  + Tờ khai vận chuyển độc lập theo các thông tin chỉ định.

  + Bảng kê chi tiết các mặt hàng trung chuyển.

  + Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

  Chi cục Hải quan tại cửa khẩu nhập sẽ kiểm tra điều kiện chia tách và địa điểm chia tách cho hàng hóa quá cảnh và hàng nhập khẩu, để thực hiện thủ tục tương ứng cho từng loại hình và phần vận chuyển tương ứng.

- Thủ tục hải quan cho hàng hóa trung chuyển từ nước ngoài nhập vào khu vực trung chuyển và từ khu vực trung chuyển này xuất ra nước ngoài trực tiếp bao gồm các tài liệu sau:

  + Bảng kê hàng hóa trung chuyển theo các thông tin chỉ định.

  + Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

  Chi cục Hải quan tại cửa khẩu nhập sẽ kiểm tra điều kiện chia tách và địa điểm chia tách cho hàng hóa quá cảnh và hàng nhập khẩu, để thực hiện thủ tục tương ứng cho từng loại hình và phần vận chuyển tương ứng.

 

3. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công

Thủ tục hải quan cho các trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê doanh nghiệp nội địa gia công, nhận gia công từ các doanh nghiệp nội địa, thuê các doanh nghiệp chế xuất khác gia công, hoặc thuê nước ngoài gia công được thực hiện như sau:

- Hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

  + Doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, với địa điểm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX được lựa chọn.

  + DNCX không thực hiện thủ tục hải quan khi đưa hàng hóa vào nội địa để gia công và nhận sản phẩm gia công từ nội địa.

- Hàng hóa DNCX nhận gia công từ các doanh nghiệp nội địa:

  + Doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, với địa điểm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX được lựa chọn.

  + DNCX không thực hiện thủ tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả sản phẩm gia công vào nội địa.

- Đối với hàng hóa DNCX thuê DNCX khác hoặc thuê nước ngoài gia công, không cần thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa để phục vụ hợp đồng gia công hoặc sản phẩm gia công.

- Đối với hàng hóa DNCX thuê nước ngoài gia công, thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công ở nước ngoài.

- Trong các trường hợp không yêu cầu thủ tục hải quan, DNCX có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình các tài liệu liên quan đến hoạt động gia công và sản xuất hàng xuất khẩu.

Bài viết liên quan: Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định hiện nay

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!