Ngân hàng: Thực hiện kiểu kim tự tháp là việc dùng tín dụng của một định chế tài chính để tái tục các khoản nợ hiện hữu với các nhà tín dụng khác, mà không cần thanh toán vốn gốc. Thực ra, việc thanh toán tiền lãi trở nên quá lớn đến nỗi bên nợ không thể tái tục khoản nợ, và thường bị buộc tìm cách bảo vệ theo luật phá sản, hay kết hợp các khoản nợ thành khoản vay hợp nhất nợ.

Tài chính: Thực hiện kiểu kim tự tháp là việc sử dụng lợi nhuận trên giấy tờ để đầu tư thêm, cộng với vị thế (mở) chưa thanh lý của người nắm giữ.

Bất động sản: Việc mua lại các tài sản bổ sung bằng cách tái tài trợ cho tài sản đã được sở hữu, và tái đầu tư tiền thu được.