Thuế giá trị (advalorem tax) là loại thuế có thuế suất bằng tỷ lệ phần trăm đơn giá hàng hoá và dịch vụ ở khâu sản xuất, bán buôn hay bán lẻ. Những ví dụ về loại thuế này là thuế hàng hoá, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh thu bán lẻ, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu.