Tiền đặt cọc là số tiến đặt cọc được đưa ra để ràng buộc hợp đồng, ví dụ thỏa thuận mua bất động sản, hoặc phí cam kết để bảo đảm tiền quỹ ứng trước bởi bên cho vay. Trong giao dịch bất động sản, thì số tiền được đặt cọc để mua bất động sản, và sẽ bị mất nếu bên mua không thực hiện các điều khoản của hợp đồng.