Tiền gửi kỳ hạn cá nhân (NONPERSONAL TIME DEPOSIT) là các khoản tiền gửi kỳ hạn, gồm có các tài khoản ký gửi trên thị trường tiền tệ, nắm giữ bởi bên gởi tiền không là một cá nhân. Ký gửi kỳ hạn phi cá nhân bao gồm tài khoản tiết kiệm có-kỳ hạn sở hữu bởi các công ty, tiền gửi thể hiện các khoản thu của phiếu nợ hoặc giấy chấp thuận của ngân hàng, hoặc khoản ký gửi sở hữu bởi các công ty theo Luật Đầu tư Ngân hàng nước ngoài (EDGE ACT) và các Công ty Hợp đồng, và các khoản tiền gửi sở hữu bởi các ngân hàng nước ngoài. Những khoản tiền gửi này có thể phải chịu các yêu cầu dự trữ theo quy định D Dự trữ Liên bang.