Tài khoản tiền gửi trả tiền lãi cho một kỳ hạn cố định, hiểu rằng số tiền đó không thể rút ra trước khi đáo hạn mà không gởi thông báo trước. Tiền gửi có kỳ hạn cũng được biết đến như tài khoản đầu tư hoặc chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn. Những tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, được chứng minh bằng một chứng chỉ hoặc một báo cáo gởi bằng thư cho người ký gửi khi tiền lãi được trả, thường trả lãi suất cố định và có kỳ hạn bảy ngày đến bảy năm hoặc lâu hơn. Thông báo về yêu cầu rút tiền thường được bỏ qua đối với những khoản tiền gửi của khách hàng, tuy không bỏ qua với các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty với số tiền lớn.

Việc rút tiền của khách hàng cũng phải chịu tiền phạt do rút sớm và lỗ một phần tiền lãi. Quy định Q của Dự trữ Liên bang yêu cầu việc rút tiền tài khoản trong vòng sáu ngày sau khi gởi phải chịu lỗ tiền lãi của sáu ngày. Những tài khoản tiền gửi có kỳ hạn sở hữu bởi một công ty (Tiền gửi có kỳ hạn ngoài cá nhân) phải chịu những yêu cầu dự trữ, nhưng với mức lãi suất thấp hơn các tài khoản giao dịch, như tài khoản séc.

Tài khoản mở của tiền ký gửi có kỳ hạn là tài khoản tiền gửi có lãi cho phép nhiều khoản tiền gửi, nhưng giới hạn quyền rút tiền trước khi đáo hạn. Ví dụ, tài khoản câu lạc bộ, như Câu lạc bộ Giáng sinh và câu lạc bộ kỳ nghĩ. Tiền gửi được chứng minh bằng bút toán sổ cái trên sổ sách của định chế tài chính ký gửi.