Tôi làm kế toán trong một công ty cổ phần, công ty tôi có chi trả tiền thuê nhà cho người lao động. Khi tính thu nhập chịu thuế cho người lao động tôi có một thắc mắc về việc tính toán số tiền thuê nhà phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Theo Điểm đ.1 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định: "Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị." Hiện tôi có thắc mắc về khoản tiền thuê nhà trên khi tính thu nhập chịu thuế, nên xin đưa ra một trường hợp cụ thể nhờ luật sư tư vấn giúp tôi:

Nguyễn Văn A: Lương cơ bản: 3,318,000đ; Phụ cấp chức vụ: 1,500,000; Phụ cấp thâm niên: 1,000,000; Phụ cấp hiệu suất làm việc: 2,000,000đ; Phụ cấp thuê nhà: 5,000,000đ; Phụ cấp cơm trưa: 680,000đ/ tháng; Phụ cấp trang phục: 416,000đ/ tháng

Tổng thu nhập: 13,914,000đ

Vậy số tiền thuê nhà 5.000.000 đồng kia có phải tính vào thu nhập chịu thuế không ? Và anh Nguyễn Văn A có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Người gửi: L.H

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý tính thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012)

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

 

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà 

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán”

Theo quy định nêu trên thì các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức thì được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.”

Tức là, khoản tiền thuê nhà mà đơn vị sử dụng lao động trả hộ cho người lao động không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là tiền thuê nhà bằng 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế. Phần còn lại của khoản tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả hộ sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Chị đã đưa ra một số liệu cụ thể của người lao động Nguyễn Văn A như sau:

Nguyễn Văn A:

Lương cơ bản: 3,318,000đ

Phụ cấp chức vụ: 1,500,000

Phụ cấp thâm niên: 1,000,000

Phụ cấp hiệu suất làm việc: 2,000,000đ

Phụ cấp thuê nhà: 5,000,000đ

Phụ cấp cơm trưa: 680,000đ/ tháng

Phụ cấp trang phục: 416,000đ/ tháng

Tổng thu nhập: 13,914,000đ

Như vậy:

Tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) = 13.914.000 – 5.000.000 – (680.000 + 416.000) = 7.818.000 đồng

Tiền thuê nhà = 15% x 7.818.000 = 1.172.700 đồng

Vậy tổng thu nhập chịu thuế (bao gồm tiền thuê nhà) = 7.818.000 + 1.172.700 = 8.990.700 đồng

Do đó, số tiền thuê nhà do công ty trả thay tính vào thu nhập chịu thuế là 1.172.700 đồng,

Phần còn lại (5.000.000 - 1.172.700 = 3.827.300 đồng) sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Trong trường hợp này thì anh Nguyễn Văn A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

3. Hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 

1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:

a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;

c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

2. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê. Trân trọng cảm ơn!