Tổ chức cho vay dài hạn là định chế tài chính gia hạn vay cầm cố dài hạn về bất động sản để thay thế tài trợ giữa kỳ, hoặc khoản vay xây dựng được thu xếp bởi một định chế tiết kiệm và cho vay, một ngân hàng hoặc một ngân hàng cầm cố. Định chế vay gia hạn khoản cho vay dài hạn, hoặc cung cấp tài chính lâu dài, thường là một công ty bảo hiểm hoặc một nhà đầu tư định chế, sẵn sàng đầu tư dài hạn trong tài sản tạo thu nhập, ghi nhận một khoản lợi nhuận vốn từ việc bán tài sản sau cùng, ngoài dòng tiền mặt từ thanh toán tiền thuê của bên thuê bất động sản.