1.  Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài là gì?

Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài là một phần bổ sung và đi kèm với Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài. Trong phụ lục này, được liệt kê thông tin chi tiết về các nhà thầu nước ngoài mà Bên Việt Nam đã có quyết định hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ, hàng hóa của họ và có tổng giá trị lớn. Thông tin trong phụ lục này giúp cơ quan thuế nắm bắt chính xác và đầy đủ các giao dịch thương mại với các nhà thầu nước ngoài, từ đó tiến hành kiểm tra, xác định và thu thuế đúng đắn. Phụ lục bảng kê này được đính kèm với Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài và được nộp tới cơ quan thuế có thẩm quyền để tiến hành xem xét và kiểm tra tính đúng đắn, chính xác của việc nộp thuế đối với các giao dịch thương mại với nhà thầu nước ngoài.

Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài là một tài liệu bổ sung và quan trọng trong quy trình quản lý thuế và ghi chép kế toán của các doanh nghiệp khi có giao dịch với nhà thầu nước ngoài. Chức năng chính của phụ lục bảng kê là đều hòa việc thông báo và cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch thương mại, dịch vụ hoặc hàng hóa mà doanh nghiệp có với nhà thầu nước ngoài. Cụ thể, phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài thực hiện các công việc sau:

- Ghi chép thông tin chi tiết: Phụ lục bảng kê cung cấp các thông tin chi tiết về tên, mã số thuế, quốc gia cư trú, loại hàng hóa/dịch vụ, địa điểm thực hiện, thời hạn hợp đồng, giá trị hợp đồng, doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và số lượng lao động liên quan đến mỗi nhà thầu nước ngoài.

- Hỗ trợ quản lý thuế: Thông tin trong phụ lục bảng kê giúp cơ quan thuế nắm bắt chính xác các giao dịch thương mại với nhà thầu nước ngoài, từ đó tiến hành kiểm tra, xác định và thu thuế đúng đắn theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo tính chính xác của quyết toán thuế: Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế, thông tin trong phụ lục bảng kê giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của số liệu quyết toán, tránh sai sót và tranh chấp về thuế sau này.

- Tạo điều kiện cho kiểm tra, thanh tra thuế: Phụ lục bảng kê là tài liệu hỗ trợ cho việc kiểm tra, thanh tra thuế, giúp cơ quan thuế có được cái nhìn tổng quan về các giao dịch với nhà thầu nước ngoài của doanh nghiệp.

- Điều tra thương mại và ngoại thương: Thông tin trong phụ lục bảng kê cũng có thể được sử dụng cho mục đích điều tra thương mại và ngoại thương của cơ quan chức năng.

Tóm lại, phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài là công cụ quan trọng để ghi nhận, báo cáo và cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch thương mại, dịch vụ hoặc hàng hóa của doanh nghiệp với các nhà thầu nước ngoài, từ đó hỗ trợ quản lý thuế và đảm bảo tính chính xác của quyết toán thuế theo quy định pháp luật.

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài sẽ bao gồm các bước cụ thể dưới đây:

1. Tiêu đề và thông tin cơ bản:

- Tiêu đề: Ghi rõ "PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI".

- Kỳ tính thuế: Ghi rõ thời kỳ quyết toán thuế, ví dụ: "Quyết toán hợp đồng số .... ngày ... tháng ... năm ...".

- Thông tin người nộp thuế: Ghi tên tổ chức/cá nhân, mã số thuế, địa chỉ trụ sở, số điện thoại và thông tin liên hệ khác.

2. Các cột thông tin trong bảng kê:

- STT: Đánh số thứ tự cho từng nhà thầu nước ngoài.

- Tên nhà thầu nước ngoài: Ghi tên của nhà thầu nước ngoài tham gia giao dịch với Bên Việt Nam.

- Nước cư trú: Xác định quốc gia mà nhà thầu nước ngoài đang cư trú hoặc có trụ sở chính.

- Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (nếu có): Nếu nhà thầu nước ngoài đã có mã số thuế do cơ quan thuế Việt Nam cấp, thông tin này sẽ được ghi vào.

- Loại hàng hóa, dịch vụ: Chỉ rõ loại hình hoạt động kinh doanh mà nhà thầu nước ngoài tham gia với Bên Việt Nam, chẳng hạn như xây dựng, thương mại, dịch vụ kỹ thuật, v.v.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc xuất nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

- Thời hạn Hợp đồng: Ghi ngày ký kết hợp đồng hoặc thời gian thực hiện giao dịch với nhà thầu nước ngoài.

- Giá trị Hợp đồng: Tổng giá trị của hợp đồng hoặc giao dịch mà Bên Việt Nam thực hiện với nhà thầu nước ngoài.

- Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng: Tổng giá trị doanh thu mà Bên Việt Nam thu được từ hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc xuất nhập khẩu với nhà thầu nước ngoài, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Số lượng lao động: Số lượng người lao động hoạt động trong hoạt động kinh doanh với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

3. Cam đoan và chữ ký:

- Có dòng chữ cam đoan số liệu kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

- Để trống không gian để chữ ký của nhân viên đại lý thuế hoặc người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế.

Các thông tin trong Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài cần được điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng. Đây là tài liệu quan trọng để cơ quan thuế kiểm tra, xác định và thu thuế đúng đắn theo quy định pháp luật. Đối với Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường, nó được áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tờ khai này giúp doanh nghiệp tính toán và nộp phí bảo vệ môi trường dựa trên số lượng và loại khoáng sản khai thác. Điều này giúp bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản. Phụ lục này cung cấp thông tin chi tiết về nhà thầu nước ngoài, loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm và giá trị hợp đồng, giúp cơ quan thuế kiểm tra, xác định và thu thuế đúng đắn theo quy định pháp luật. Việc thực hiện đúng và đầy đủ các tờ khai và phụ lục là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện một cách hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

 

3. Mẫu Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Nội dung về mẫu phụ lục bảng kê các nhà thầu nước ngoài mà công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách tham khảo như sau: 

Phụ lục

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)

Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số 2023/QTHD-01 ngày 15 tháng 07 năm 2023

Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại ABC

Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 873457689098           

STT

Tên nhà thầu nước ngoài

Nước cư trú

Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)

Loại hàng hóa, dịch vụ

Địa điểm thực hiện

Thời hạn Hợp đồng

Giá trị Hợp đồng

Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Số lượng lao động

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 1

Construction Co. Ltd.

Singapore 

 065345678

Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh 

12 tháng

 10,000,000,000

 8,000,000,000

 50

 2

 Trade Corp. Ltd.

 Malaysia

 54321678

 Thương mại

Hà Nội

24 tháng

 15,000,000,000

 12,500,000,000

 80

 

 5,000,000,000

 4,000,000,000

 30

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:. Nguyễn Thị H

Chứng chỉ hành nghề số: 076345678

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Để biết các thông tin khác thì quý khách nội dung bài viết sau: Mẫu giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu (Mẫu số 01/NTNN)

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc thông qua số hotline 1900.6162. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng phản hồi yêu cầu của Quý khách và đảm bảo mọi thông tin được cung cấp một cách tỉ mỉ và đáng tin cậy.