Tòa án quốc tế về Luật Biển là cơ quan giải quyết tranh chấp theo Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.

Thành phần của Toà án quốc tế về luật biển gồm 21 thành viên có nhiệm kì 9 năm (có quyền tái cử). Các thành viên này phải là những người có kiến thức chuyên sâu về luật biển, có đức tính liêm khiết, trung thực và có thái độ công bằng, vô tư. Việc tuyển chọn được tiến hành trên nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải đảm bảo có đại diện của các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới, có tính đến sự phân bổ công bằng cho các khu vực địa lí.

Quyết định của toà án có tính chất chung thẩm, các bên tranh chấp phải có nghĩa vụ tuân thủ.

Quy chế của toà án quốc tế về luật biển được ghi nhận trong Phụ lục VI - bộ phận cấu thành Công ước luật biển 1982. Công ước luật biển 1982 cũng quy định những trường hợp ngoại lệ mà quốc gia thành viên không có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp theo cơ chế bắt buộc, trong đó có cơ chế toà án (Điều 298 Công ước 1982).