1. Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Câu số 1: Trang 103 SGK Toán lớp 5 

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ ở dưới đây:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Ta có chiều dài CD của hình chữ nhật ABCD là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Và diện tích của hình chữ nhật ABCD là :

BC  x CD = 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật MNPQ là:

NP x QP = 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Vậy diện tích của mảnh đất là: 

39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2.

Câu 2 Trang 103 SGK Toán lớp 5

Ta có một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây, bạn hãy tính diện tích của khu đất đó

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Hướng dẫn giải:

Ta thực hiện chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD, hình chữ nhật CEGH và hình chữ nhật MNQG là:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Ta có diện tích hình chữ nhật MNQG là:

MN x QN = 30 x 100,5 = 3015 (m2)

Độ dài đoạn thẳng GH là : 100,5 - 40,5 = 60 (m)

Độ dài đoạn thẳng EG là : 50 - 30 = 20 (m)

Diện tính hình chữ nhật CEGH là:

20 x 60 = 1200 (m2)

Độ dài đoạn CD = độ dài đoạn QN (cùng bằng GH + 40,5m) = 100,5m

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

CD x BC = 100,5 x 30 = 3015 (m2)

Vậy diện tích của khu đất là: 3015 + 3015 + 1200 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230m2

 

2. Một số kiến thức có liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật

Để có thể tính diện tích của hình chữ nhật, chúng ta sử dụng công thức đơn giản: 

S= a x b , theo đó thì a là chiều dài và b là chiều rộng của hình chữ nhật. Theo đó thì cần thực hiện như sau:

- Bước 1: Xác định chiều dài a của hình chữ nhật

- Bước 2:  Xác định chiều rộng b của hình chữ nhật

- Bước 3: Áp dụng công thức tính diện tích đó là S = a x b để được tính diện tích 

Ví dụ:

a) Ta có chiều dài a= 10cm và b = 5cm theo đó thì diện tích của hình chữ nhật được xác định như sau:

S = a x b = 10 x 5 = 50 cm2

b) Ta có chiều dài a = 20 cm và b = 15 cm theo đó tính diện tích của hình chữ nhật xác định như sau:

S = a x b = 20 x 15 = 300 cm

Một số lưu ý khi tính diện tích hình chữ nhật

Khi ta đang tính toán diện tích và chu vi của một hình chữ nhật, không chỉ là về việc áp dụng các công thức, mà còn cần phải lưu ý đến một số điểm quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiểu biết sâu hơn về bản chất của vấn đề.

Một điểm quan trọng là đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng cùng một đơn vị đo cho tất cả các kích thước. Trong khi đó, đơn vị đo có thể là cm, m, dm, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác, nhưng quan trọng nhất là chúng phải thống nhất trong toàn bộ bài toán. Nếu không, kết quả cuối cùng có thể sẽ không chính xác do sự không thống nhất trong đơn vị.

Khi sử dụng các công thức để tính diện tích và chu vi, chúng ta cần phải sử dụng đúng công thức tương ứng với mục đích tính toán.

Đối với chu vi thì có công thức: Chu vi = 2 x (Chiều dài + Chiều rộng)

Đối với diện tích = Chiều dài x Chiều rộng 

Sau khi đã tính toán, việc kiểm tra lại kết quả là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác. Điều này có thể tránh được những sai sót do nhập liệu hoặc tính toán nhầm. Thậm chí, việc sử dụng phần mềm tính toán hoặc máy tính cũng không thể tránh khỏi những lỗi nhỏ, và việc kiểm tra lại kết quả là một bước quan trọng để đảm bảo sự chính xác.

Ngoài ra, cần phải xem xét các trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật bằng 0. Trong trường hợp này, diện tích của hình chữ nhật cũng sẽ bằng 0. Việc nhận biết và xử lý các trường hợp đặc biệt này sẽ giúp đảm bảo tính đúng đắn của kết quả.

Cuối cùng, khi áp dụng kiến thức này vào thực tế, chúng ta cần phải lưu ý đến yếu tố sai số có thể xuất hiện do đo đạc không chính xác hoặc các yếu tố bên ngoài khác có thể ảnh hưởng đến kích thước thực tế của hình chữ nhật. Việc hiểu và xem xét các yếu tố này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về vấn đề.

Hy vọng những lưu ý này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật, và cung cấp cho bạn cơ sở để áp dụng kiến thức này vào thực tế một cách chính xác và hiệu quả.

 

3. Một số bài tập vận dụng

Câu số 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Có thể chia hình đã cho thành cách hình chữ nhật nhỏ. Tính diện tích mỗi hình, từ đó tìm được diện tích mảnh đất ban đầu bằng cách tìm tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ

Ta thực hiện chia sẻ như sau:

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật (1) là:

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

27,3 + 39,2 = 66,5 (m2)

Đáp số: 66,5m2

Câu số 2: Một khu đất có hình dạng như hình dưới đấy. Tính diện tích khu đất đó?

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

Hướng dẫn giải:

Toán lớp 5: Luyện tập về tính diện tích trang 103 có đáp án chi tiết

 Chiều dài hình chữ nhật to là:

40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật to là:

50 + 30 = 80 (m)

Diện tích hình chữ nhật to là:

141 x 80 = 11280 (m2).

Diện tích hai hình chữ nhật (1) và (2) là:

(50 x 40,5) x 2 = 4050 (m2)

Diện tích khu đất là:

11280 – 4050 = 7230 (m2)

Đáp số: 7230 m2

Câu số 3: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bằng 25cm?

Hướng dẫn giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm và 500cm2

Câu số 4: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Hướng dẫn giải: 

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 - 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Câu số 5:  Bạn hãy tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Hướng dẫn giải: 

Ta có chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Và diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Câu số 6: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Hướng dẫn giải: 

Số đo bị giảm của chiều dài miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Câu số 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng bằng \frac{1}{4} chiều dài. Hãy tính diện tích của mảnh vườn đó. 

Hướng dẫn giải:

Ta có chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật

20 x \frac{1}{4} = 5 cm

Và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

20 x 5 = 100 cm2

Đáp số: 100 cm2

Trên đây là toàn bộ những nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến tính diện tích hình chữ nhật toán lớp 5. Mong rằng đây là những nội dung thông tin giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn tập những bài tập về diện tích hình chữ nhật toán lớp 5. Bên cạnh đó tham khảo thêm: Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập chung (tiếp) có đáp án 2023 - 2024