1. Một số mẫu hồ sơ mời thầu mới được quy định như nào?

Theo Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì một số mẫu mới của hồ sơ mời thầu được hướng dẫn như sau:

- Mẫu hồ sơ mời thầu (Mẫu số 02) sử dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa tại thông tư 05/2015/TT-BKHĐT được thay thế bởi:

+ Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

+ Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Quy định mới về số liệu báo cáo tài chính hành năm được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia

Theo Điều 11 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu sẽ bao gồm những nội dung sau:

- Thông tin chung về nhà thầu;

- Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;

- Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;

- Thông tin về nhân sự chủ chốt;

- Thông tin về máy móc, thiết bị;

- Thông tin về uy tín của nhà thầu.

- Trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu không phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, trường hợp nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử thì nhà thầu sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế, Hệ thống sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.

Bên cạnh đó, thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 12 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

- Về thời gian đăng tải: Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Về tài liệu đính kèm: Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

Điểm mới của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT là đã bổ sung nội dung về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại khoản 3 Điều 12 đồng thời nêu rõ không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

3. Quy định mới về kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 19 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng tải: Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tài liệu đính kèm, bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Báo cáo đánh giá E-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng tải báo cáo đánh giá tổng hợp, không kèm theo các phiếu chấm của thành viên trong tổ chuyên gia);

+ Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt trong quá trình phát hành E-HSMT hoặc khi xử lý tình huống theo khoản 8 Điều 117 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải thì bên mời thầu cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán.

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17  Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu.

Như vậy, việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đã được Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định rõ là phải được công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu.

4. Một số điểm mới khác của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Không phát hành HSMQT, HSMST , HSMT bản giấy

Theo Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST thì có quy định chủ đầu tư, bên mời thầu không được phát hành bản giấy hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

Quy định mới về Giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù

Theo Điều 27 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định:

- Giấy phép bán hàng đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Nhà thầu thiếu tài liệu này vẫn được xem xét, đánh giá, xét duyệt trúng thầu, chỉ cần xuất tình tài liệu này trước khi kí hợp đồng.

Quy định mới về hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Theo Điều 29 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về cam kết, hợp đồng nguyên tắc như sau:

- Trường hợp E-HSMT yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc.

Theo Điều 30 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì nhân sự chủ chốt, thiết bị được quy định như sau:

- Bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nếu nhân sự nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, cho phép trong khoảng thời gian không ít hơn 3 ngày làm việc. Mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế 1 lần.

- Hợp đồng tương tự, Nhà thầu có thể làm rõ bổ sung E-HSDT nếu không đáp ứng theo yêu cầu làm rõ bên mời thầu, cho phép trong 1 khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết của Luật Minh Khuê như sau: 

Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng ? Các loại chi phí trong đấu thầu qua mạng ?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với các luật sư của Luật Minh Khuê để được giải đáp các vấn đề liên quan đến: Luật sư Lê Thị Hằng qua số điện thoại: 0986366162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.