1. Giới thiệu tác giả

Tác giả của cuốn sách "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra" là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hợi, giảng viên khoa pháp luật dân sự và tiến sỹ hiện đang là Phó trưởng Bộ môn Luật Dân sự tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra -TS. Nguyễn Văn Hợi

Sách Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Tác giả: Tiến sỹ Nguyễn Văn Hợi

Xuất bản năm: 2020

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra là một cuốn sách chuyên khảo.

Trong cuốn sách này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra; các trường hợp bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.

Nội dung chi tiết các chương mục được tác giả triển khai như sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

I. Khái niệm, bản chất của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

1.  Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

2.  Bản chất của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

II. Đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

III. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

IV. Cơ sở xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

V. Phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

VI. Khái quát quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra qua các thời kỳ

 1. Giai đoạn trước năm 1945
 2. Giai đoạn từ 1945 đến 1995
 3. Giai đoạn từ 1995 đến nay

Chương 2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

I. Khái niệm và những đặc trưng của nguồn nguy hiểm cao độ

II. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

 1. Cơ sở pháp lý của trách nhiệm  bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
 2. Các dấu hiệu xác định nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thiệt hại
 3. Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
 4. Các căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

III. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Chương 3. Trác nhiệm bồi thường thiệt hại do động vật gây ra

I. Khái niệm, đặc điểm động vật

 1. Khái niệm động vật
 2. Đặc điểm của động vật

II. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

 1. Khái niệm và đặc điểm của súc vật
 2. Thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
 3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

III. Bồi thường thiệt hại do thú dữ gây ra

 1. Khái niệm, đặc điểm của thú dữ
 2. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa bồi thường thiệt hại do thú dữ gây ra với bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
 3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thú dữ gây ra

IV. Bồi thường thiệt hại do các loài động vật khác gây ra

 1. Thực trạng pháp luật
 2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do các loài động vật khác gây ra

Chương 4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

I. Khái niệm, đặc điểm cây cối

 1. Khái niệm
 2. Đặc điểm của cây cối

II. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

 1. Cơ sở pháp lý của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
 2. Các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
 3. Chủ thể chịu bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
 4. Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

III. Thực tiễn bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chương 5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

I. Khái niệm, đặc điểm nhà cửa, công trình xây dựng

 1. Khái niệm nhà cửa, công trình xây dựng
 2. Đặc điểm của nhà cửa, công trình xây dựng

II. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

 1. Các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
 2. Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác
 3. Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

III. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chương 6. Quan điểm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

I. Đánh giá những quy định chung về bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 và quan điểm hoàn thiện

 1. Những ưu điểm đã đạt được
 2. Những hạn chế và định hướng hoàn thiện

II. Đánh giá quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 và quan điểm hoàn thiện

 1. Những ưu điểm đạt được
 2. Những hạn chế cần khắc phục và quan điểm hoàn thiện pháp luật

III. Đánh giá quy định về bồi thường thiệt hại do động vật gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 và quan điểm hoàn thiện

 1. Những ưu điểm đạt được
 2. Những hạn chế và quan điểm hoàn thiện

IV. Đánh giá quy định về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 và quan điểm hoàn thiện

 1. Những ưu điểm đạt được
 2. Những hạn chế và quan điểm hoàn thiện

V. Đánh giá quy định về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 và quan điểm hoàn thiện

 1. Những ưu điểm đạt được
 2. Những hạn chế và quan điểm hoàn thiện

VI. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do tàisản gây ra

 1. Những tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại dotài sản gây ra
 2. Một số kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

4. Đánh giá người đọc

Theo như đánh giá của chính tác giả dựa trên quá trình tổng hợp, nghiên cứu và biên soạn sách thì cuốn sách này có những đóng góp mới mẻ cả về mặt lý luận và thực tiễn về chế định "Bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra". Cụ thể đó là:

Về mặt lý luận

- Bản chất của TNBTTH do tài sản gây ra: Chưa có công trình nào nghiên cứu về bản chất của TNBTTH do tài sản gây ra.

- Khái niệm TNBTTH do tài sản gây ra: Chỉ có đề tài khoa học cấp trường (2009) về “Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại, vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Trần Thị Huệ làm chủ nhiệm đề tài và cuốn sách chuyên khảo “TNBTTH do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam”, xuất bản năm 2013, do TS Trần Thị Huệ làm chủ biên đưa ra khái niệm về TNBTTH do tài sản gây ra. Tuy nhiên, cả hai công trình này đều đưa ra khái niệm với góc nhìn là một chế định pháp luật mà chưa nghiên cứu dưới góc nhìn của một loại chế tài dân sự, nên mới chỉ dừng lại ở việc coi TNBTTH như một căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự.

- Đặc điểm TNBTTH do tài sản gây ra: Chỉ có đề tài khoa học cấp trường (2009) về “Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại, vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Trần Thị Huệ làm chủ nhiệm đề tài và cuốn sách chuyên khảo “TNBTTH do tài sản gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam”, xuất bản năm 2013, do TS Trần Thị Huệ làm chủ biên đưa ra các đặc điểm của TNBTTH do tài sản gây ra. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, cho thấy những đặc điểm mà công trình này đưa ra vẫn chưa làm nổi bật một sự khác biệt của TNBTTH do tài sản gây ra.

- Điều kiện phát sinh TNBTTH do tài sản gây ra: Hầu hết các công trình nghiên cứu đều khẳng định mà không lý giải vì sao lỗi không phải là một trong các điều kiện phát sinh TNBTTH do tài sản gây ra.

- Cơ sở xác định chủ thể BTTH do tài sản gây ra: Các công trình chỉ khẳng định quy định tại Điều 606 BLDS 2005 về năng lực chịu TNBTTH của cá nhân không thể áp dụng đối với trường hợp tài sản gây ra thiệt hại mà không có công trình nào đưa ra cơ sở để xác định chủ thể BTTH do tài sản gây ra.

- Phân biệt TNBTTH do hành vi của con người gây ra và do tài sản gây ra: Chỉ có Đề tài khoa học cấp trường (2009) về “Trách nhiệm dân sự do tài sản gây thiệt hại, vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Trần Thị Huệ làm chủ nhiệm đề tài, có phân biệt giữa TNBTTH do hành vi của con người gây ra với TNBTTH do tài sản gây ra. Tuy nhiên, sự phân biệt mới chỉ dừng lại ở một điểm khác biệt duy nhất đó là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại.

Về các trường hợp BTTH do tài sản gây ra

BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Các công trình chỉ đi vào nghiên cứu quy định chung nhất tại Điều 623 BLDS 2005 mà chưa có công trình nào nghiên cứu quy định tại Điều 601 BLDS 2015. Mặt khác, khi nghiên cứu cứu chung về nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, các tác giả cũng thể hiện những quan điểm trái ngược nhau về cũng một vấn đề.

BTTH do động vật gây ra

Nhìn về tổng thể, không ít công trình đã nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, các công trình này mới chỉ nghiên cứu xoay quanh vấn đề BTTH do thú dữ (một loại nguồn nguy hiểm cao độ) gây ra và BTTH do súc vật gây ra mà chưa có công trình nào nghiên cứu về TNBTTH do các loài động vật khác gây ra.

BTTH do cây cối gây ra

Các công trình này mới chỉ nghiên cứu các quy định trong BLDS 2005 và cũng chưa nghiên cứu chuyên sâu về thực tiễn áp dụng quy định về BTTH do cây cối gây ra.

BTTH do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra

Các công trình nói trên mới chỉ nghiên cứu về vấn đề BTTH do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra ở mức độ cơ bản nhất. Chưa công trình nào đưa ra những đặc điểm pháp lý cơ bản của hai loại bất động sản này. Ngoài ra, từ khi BLDS 2015 được thông qua, cũng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cơ bản về vấn đề này nên chưa có những kiến nghị phù hợp.

BTTH do các loại tài sản khác gây ra

Hầu hết các công trình nghiên cứu chỉ tập trung vào nghiên cứu các trường hợp tài sản gây thiệt hại đã được pháp luật quy định cụ thể tại các Điều 623, 625, 626, 627 BLDS 2005. Một số công trình có đề cập đến các loại tài sản khác gây ra thiệt hại nhưng chưa nghiên cứu cụ thể các nội dung có liên quan. Đặc biệt, BLDS 2015 được thông qua đã có quy định mang tính nguyên tắc xác định TNBTTH do tài sản nói chung gây ra tại khoản 3 Điều 584 và một số quy định khác có liên quan. Song những quy định này vẫn còn nhiều điểm bất cập cần được giải quyết mà chưa có một công trình nào nghiên cứu và đưa ra hướng hoàn thiện.

Về kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Có thể thấy, hầu hết các công trình nghiên cứu đều chỉ tập trung vào một khía cạnh nhỏ của TNBTTH do tài sản gây ra, nên tác giả chỉ đưa ra kiến nghị về một trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, từ khi BLDS 2015 có hiệu lực pháp luật, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách tổng hợp các quy định về TNBTTH do tài sản gây ra nên chưa công trình nào có kiến nghị hoàn thiện toàn bộ các quy định có liên quan.

Với những đóng góp mới mẻ và có chiều sâu nghiên cứu về cả lý luận và thực tiến, cuốn sách sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Đó có thể là các nghiên cứu sinh, luật sư, luật gia và cả những người dân cũng có thể trang bị cho mình cuốn sách này để hiểu đúng luật và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn đời sống.

5. Kết luận

"Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra" của TS Nguyễn Văn Hợi là một cuốn sách chuyên khảo có nghiên cứu chuyên sâu cả về mặt lý luận, pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra. Bời vậy, bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về nội dung này thì đây là một cuốn sách bạn nên sở hữu.