1. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân nước ngoài muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là thế nào ?

Theo quy định của Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam đang được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực này được đặc biệt chú trọng, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Đầu tiên, theo quy định, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 13 của Luật Quảng cáo 2012 cùng với các quy định hướng dẫn chi tiết khác từ cơ quan quản lý. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật và quy định trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là khi hoạt động này diễn ra xuyên biên giới.

Quan trọng hơn nữa, theo quy định của Nghị định, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin này bao gồm tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm đặt hệ thống máy chủ, đầu mối liên hệ và hình thức thông báo. Việc cung cấp thông tin đầy đủ này giúp cho cơ quan quản lý có cơ sở để kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.

Đồng thời, để đảm bảo tính minh bạch và công khai, các tổ chức và cá nhân nước ngoài phải thông báo trước ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Thời gian thông báo này cho phép cơ quan quản lý và các bên liên quan có đủ thời gian để xem xét và kiểm tra thông tin. Việc gửi thông báo có thể được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm phản hồi trong thời gian ngắn nhất, không quá 07 ngày làm việc, bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử. Phản hồi này có thể là một giấy xác nhận chứng nhận đã nhận được thông báo từ tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, là một minh chứng về sự minh bạch và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Theo quy định, việc đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật là hoàn toàn không được chấp nhận. Điều này phản ánh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc thực hiện hoạt động quảng cáo, đặc biệt là những quy định liên quan đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Việc đặt quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý và danh tiếng của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Hơn nữa, để đảm bảo sự tuân thủ và thực thi pháp luật hiệu quả, Nghị định cũng quy định rõ việc ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thực hiện việc này theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn giữ cho môi trường quảng cáo trở nên trong sạch và minh bạch hơn.

Cuối cùng, quy định còn yêu cầu các tổ chức và cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin về bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo xuyên biên giới cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức và cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trật tự, an toàn và quyền lợi của cộng đồng.

Tổng quan, quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam không chỉ đề cập đến việc tuân thủ pháp luật mà còn tôn trọng tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.

 

2. Xử lý thế nào khi cá nhân nước ngoài không thông báo về những nội dung kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ?

Nghị định 38/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi và bổ sung bởi điểm a khoản 13 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP, đưa ra các quy định cụ thể và rõ ràng về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử. Theo đó, các hành vi vi phạm như không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung theo quy định của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam hoặc không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bị xử phạt một khoản tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Việc thiết lập mức phạt cụ thể như trên không chỉ nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn đề cao vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý và kiểm soát hoạt động quảng cáo trên không gian truyền thông điện tử. Điều này phản ánh một cơ chế pháp lý nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là khi có sự tham gia của tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Mức phạt từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng được xác định dựa trên tính nghiêm trọng của vi phạm và mức độ ảnh hưởng của hành vi vi phạm đến sự minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới. Mức phạt này không chỉ là biện pháp sửa chữa hậu quả mà còn là biện pháp ngăn chặn, đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động này về việc tuân thủ quy định pháp luật.

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ ràng về mức phạt đối với cá nhân và tổ chức. Theo đó, mức phạt đối với tổ chức sẽ gấp đôi so với mức phạt đối với cá nhân. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với các tổ chức, đồng thời đẩy mạnh trách nhiệm xã hội và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quảng cáo của họ.

Tóm lại, việc xác định mức phạt cụ thể và rõ ràng đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là bước đi quan trọng, góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Mức phạt không chỉ là biện pháp trừng phạt mà còn là biện pháp ngăn chặn, cảnh báo đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài về việc tuân thủ quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội của họ.

 

3. Quy định mới về trách nhiệm và quản lý quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ?

Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới đã trải qua sự điều chỉnh, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP, đặt ra các quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý đối với hoạt động này. Quy định này không chỉ tập trung vào việc phát hiện và xác định các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật mà còn tập trung vào việc xử lý và công bố thông tin về các trường hợp vi phạm, tạo ra sự minh bạch và công bằng trong lĩnh vực này.

Trước hết, Nghị định xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, và địa phương trong việc phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật. Các cơ quan này được giao trách nhiệm phân công tại các quy định pháp luật về quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Điều này thể hiện sự phân chia rõ ràng và chuyên môn trong việc quản lý và giám sát hoạt động quảng cáo, từ đó giúp tăng cường hiệu quả quản lý và đảm bảo tính pháp lý của các quảng cáo trên không gian truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin về các trường hợp quảng cáo vi phạm pháp luật. Họ là cơ quan tiếp nhận thông báo từ các bộ, ngành, địa phương về các trường hợp quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật, và cũng là đầu mối liên hệ đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phải thực hiện việc rà soát, kiểm tra nội dung vi phạm và gửi yêu cầu xử lý cho các bên liên quan.

Một điểm đáng chú ý là thông tin về các trường hợp quảng cáo vi phạm sau khi đã được gửi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều này tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời là biện pháp cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thực hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm trong thời gian 24 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu được đưa ra. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và tính cụ thể trong việc giải quyết các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Tuy nhiên, nếu sau thời hạn nêu trên mà tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài không thực hiện xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phải thực thi các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới. Bằng cách áp đặt các biện pháp ngăn chặn, cơ quan chức năng có thể ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra cảnh báo rõ ràng đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động này. Việc này cũng giúp tăng cường uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong việc quản lý không gian truyền thông điện tử, góp phần vào sự ổn định và phát triển của hệ thống truyền thông quốc gia.

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam sẽ phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật một cách quyết định và nhanh chóng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh cho đất nước. Điều này là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo an ninh toàn vẹn của đất nước.

Tuy nhiên, biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi phạm đã được tổ chức và cá nhân nước ngoài xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng trong thời gian cần thiết và được gỡ bỏ khi tình hình đã được giải quyết một cách đáng tin cậy và hợp pháp. Đồng thời, cũng tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới.

Tổng kết, Nghị định 181/2013/NĐ-CP và sự điều chỉnh bởi Nghị định 70/2021/NĐ-CP đã đưa ra các quy định cụ thể và rõ ràng về trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới. Sự phân chia rõ ràng và chuyên môn giữa các cơ quan chức năng, cùng với việc công bố thông tin về các trường hợp vi phạm, đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường quảng cáo lành mạnh và công bằng, phục vụ cho lợi ích chung của xã hội và doanh nghiệp.

 

Xem thêm: Quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn