* Miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại là hậu quả pháp lý bất lợi mà pháp nhân đó phải chịu khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 có những quy định mang tính nhân đạo, không phải pháp nhân phạm tội nào cũng phải chịu hình phạt, trong một số trường hợp việc áp dụng hình phạt là không cần thiết khi nó không đạt được mục đích của hình phạt. Việc miễn hình phạt đối với pháp nhân dẫn đến pháp nhân thương mại đó đương nhiên được xóa án tích. Để có thể được miễn hình phạt thì pháp nhân phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

* Đã khắc phục toàn bộ hậu quả: Nếu pháp nhân gây ra những hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì phải khắc phục hết hậu quả, ví dụ: Pháp nhân trả lại tàisản cho bên thiệt hại, pháp nhân khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, pháp nhân tháo dỡ các công trình lấn chiếm, pháp nhân khôi phục tình trạng ban đầu... Việc khắc phục hậu quả của tội phạm phải được sự ghi nhận của các cơ quan tiến hành tố tụng, bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

* Đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra: Thiệt hại do hành vi phạm tội của pháp nhân gây ra có thể là thiệt hại trực tiếp nhưng cũng có thể là thiệt hại gián tiếp đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người hoặc thiệt hại cho các tổ chức, pháp nhân khác. Đe làm căn cứ miễn hình phạt, pháp nhân phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra việc thực hiện bồi thường tiến hành theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

* Xóa án tích

Án tích được coi là một dạng hậu quả pháp lý mà pháp nhân thương mại phải chịu sau khi chấp hành xong hình phạt và các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi phạm tội mồi. Tuy vậy không phải pháp nhân đó phải mang án tích mãi, mà đến một thời điểm nhất định pháp nhân thương mại sẽ được xóa án tích và nếu được xóa án tích thì pháp nhân đó được coi là chưa can án.

Xóa án tích đối với pháp nhân thương mại phạmtội là trường hợp pháp nhân bị kết án, sau khi đã chấp hành hình phạt trong một thời gian nhất định và có những điều kiện bắt buộc có thể được coi là chưa can án và được cấp giấy chứng nhận.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu trong thời hạn 02 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà pháp nhân thương mại không thực hiện hành vi phạm tội mối.