Căn cứ vào Điều 210 Bộ luật Lao động năm 2019, khi xét thấy cuộc đình cồng có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tĩnh quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.

Đồng thời, Quốc hội giao cho Chính phủ quy định chi tiết việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của người lao động.

Như vậy, với quy định hoãn, ngừng đình công khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người đã thể hiện sự ưu tiên nhất đối với quyền lợi của Nhân dân, đất nước; một khi ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân, đất nước thì chính người lao động cũng sẽ bị thiệt hại, nên quyết định hoãn, ngừng đình công trong trường hợp này là phù hợp vởi thực tiễn, bảo đảm lợi ích chung của Nhân dân, đất nước.