Căn cứ vào khoản 2 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ hài hòa được quyền lợi của người sử dụng lao động (khi họ không có lỗi) với người lao động phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác.